Úvodní strana  >  Články  >  Multimédia  >  Astro.cz oslaví 20 let. Jaké byly jeho počátky?

Astro.cz oslaví 20 let. Jaké byly jeho počátky?

Obrazovka dokumentu Informační infrastruktura ČAS z 8. dubna 1995 v editoru T602.
Autor: Josef Chlachula

Server www.astro.cz je v provozu již dvě desetiletí. Dokument Informační infrastruktura ČAS vytvořený 8. dubna 1995 předcházel zaregistrování internetové domény astro.cz a zprovoznění webu www.astro.cz před skoro 20 lety. Nyní přinášíme sled tehdejších událostí, i text samotného dokumentu.

Začátkem dubna 1995 se konal sjezd České astronomické společnosti. Jindřich Šilhán tehdy před sjezdem navrhl autorovi tohoto článku, aby kandidoval do výkonného výboru ČAS. Po sčítání hlasů se stal nahrádníkem výkonného výboru. Staronovému předsedovi dr. Grygarovi tehdy ještě na sjezdu navrhl, aby Česká astronomická společnost začala využívat internet. Internetově zdatný pan předseda souhlasil a tak autor o týden později 8. dubna 1995 vypracoval dokument Informační infrastruktura ČAS. Na základě tohoto dokumentu pak byla zaregistrována internetová doména astro.cz jako doména České astronomické společnosti.

Doména cas.cz byla již tehdy obsazená a tak volba z mnoha možností padla na krátkou a výstižnou doménu astro.cz. Jistou inspirací byla tehdy obdobná italská doména druhé úrovně pro italské observatoře jako Boloňa, NeapolPadova, Řím a další.

Žádost o registraci byla odeslána emailem 2. května 1995 v 15:53:56 z domény zlin.vutbr.cz Ing. Pavlu Vachkovi, který měl tehdy na starosti registraci doménových adres v síti CESNET, na vědomí "přes kopírák - CC - carbon copy" pak dr. Grygarovi na jeho emailovou adresu v  doméně fzu.cz Fyzikálního ústavu ČAV. O dva týdny později, 15. května 1995 začaly pracovat oba jmenné servery a bylo možné adresovat www.astro.cz/astro.html

V současném záznamu http://www.nic.cz/whois/?d=astro.cz  je uvedeno datum registrace 17.4.1997. To ale souvisí se skutečností, že v ranných dobách českého internetu sdružení CZ.NIC ještě neexistovalo a datové záznamy spíše odpovídají datu záznamu při převodu databází při organizačních změnách. Na začátku vedly všechny záznamy na autorův identifikátor JC4-RIPE, což bylo později změněno.

V roce 1999 došlo na placení, jelikož dr. Grygar 29. září 1999 obdržel z CZ.NIC výzvu k poskytnutí obchodních údajů společnosti. Roční poplatky činily 800 Kč. Tuto agendu ale už vyřizoval dr. Jiří Borovička, který se mezitím 5. dubna 1998 stal předsedou ČASu.

Dokument Informační infrastruktura ČAS byl původně vypracován v textovém editoru Text602. Proto v článku na ukázku přinášíme jednak snímek obrazovky tohoto editoru a text samotný je v zelené barvě, která byla typická pro T602.  

Úvod dokumentu Informační infrastruktura ČAS z 8. dubna 1995 na obrazovce editoru T602. Autor: Josef Chlachula
Úvod dokumentu Informační infrastruktura ČAS z 8. dubna 1995 na obrazovce editoru T602.
Autor: Josef Chlachula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          Informační infrastruktura
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         České astronomické společnosti
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Návrh 0.1 ze dne 8.4.1995 - Josef Chlachula

Obsah
~~~~~
1. Úvod
1.1. Cíle
1.2. Požadavky
2. Realizace projektu
2.1. Doménová adresa
2.2. IP-adresa
2.3. Name server
2.4. Služby
2.4.1. Adresy správců
2.4.2. Adresy serverů v síti Astro-CZ
2.4.3. Komentář k některým serverům
2.4.3.1. Základní menu GOPHER
2.4.3.2. Služby zprostředkované elektronickou poštou
2.4.3.3. Server WHOIS
2.4.3.4. WWW server
2.4.3.5. Server BBS
2.4.3.6. Server TELESCOPE1
2.5. Pobočky
3. Závěr
4. Přílohy
4.1. Formulář pro registraci IP adresy
4.2. Formulář pro registraci domény
4.3. Formulář pro registraci reversní domény
4.4. Přehled některých robotizovaných dalekohledů
4.5. Základní menu Gopher serveru gopher.utia.cas.cz1. Úvod
~~~~~~~
   Česká  astronomická společnost, dále ČAS  je občanským
sdružením ustaveným podle zákona o sdružování občanů 83/90 Sb.
Navazuje na tradice Královské české astronomické společnosti
ustavené již v roce 1917. Sdružuje především jak individuální
členy tak právnické osoby, jako je např. Astronomický ústav při
ČAV. Jedním z původních cílů společnosti bylo vybudování sítě
hvězdáren. Obdobným cílem na úrovni dnešní doby je vybudování
informační infrastruktury, která by umožňovala zprostředkování
informací z astronomie a příbuzných věd jak členům společnosti
tak odborné i laické veřejnosti. K 1.4.1995 má společnost celkem
650 registrovaných členů. Kromě toho je třeba uvážit i širokou
obec příznivců astronomie, jak o tom svědčí značná obliba
astronomických  programů v  televizi, rádiu  nebo veřejných
přednášek a v neposlední řadě i oblibu astronomických informací
v síti Internet, které jsou uloženy na celé řadě serverů v České
republice a to jak na universitách, kde jsou katedry astronomie
tak na ostatních akademických pracovištích.

1.1. Cíle
a) Poskytnout aktuální astronomické informace astronomické obci
b) Zpřístupnit astronomické informace vytvářené v České republice
  (pozorování, články, Říše hvězd, Kosmické rozhledy Plus, ...)
c) Usnadnit přístup k astronomickým informacím v zahraničí
  (zrcadlení, odkazy)
d) Umožnit pozorování prostřednictvím robotizovaných dalekohledů
  (pomoc v přístupu  k zahraničním  dalekohledům, projekt
  vlastního robotizovaného dalekohledu)

1.2. Požadavky
a) Stabilita v dlouhém časovém období
b) Pružnost
c) Komunikace v národním i v mezinárodním měřítku
d) Nenáročnost na finanční prostředky

   Zdá se, že všechny výše uvedené cíle a požadavky může splnit
počítačová síť Internet, resp. CESNET (Czech Education and
Scientific Network) spolu s dalšími prostředky jako jsou stanice
BBS. Dlouhodobě stabilní by měla být zejména struktura doménových
adres. Nenáročnost na finanční prostředky je požadavek, který
zasluhuje alespoň krátkou diskusi. V počátcích by ČAS kladla za
úlohu vytvoření domény a některé základní služby by mohly
poskytovat servery jiných organizací na smluvním základě. Později
by bylo mít alespoň jeden server, který by tyto základní služby
(WWW, Gopher, ftp, listserv) poskytoval.


2. Realizace projektu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.1. Doménová adresa
   Doménová adresa je často tvořena názvem nebo zkratkou
organizace. Zkratka  ČAS nebo v angličtině  CAS pro Czech
Astronomical Society je ovšem shodná pro zkratku CAS - Czech
Academy of Sciences, tedy pro Českou akademii věd, která ji už
zaregistrovala jako CAS.CZ . Proto je třeba zvolit jiný název
domény. Zdá se, že vhodnou doménou by byla doména ASTRO.CZ, název
sítě bude Astro-CZ.

2.2. IP-adresa
   Internet protocol (IP) identifikuje každou síť i každý
počítač pomocí 32-bitové IP adresy. Tato adresa se přepisuje
v dekadickém tvaru ve formě AAA.BBB.CCC.DDD. Pro potřeby sítě
Astro-CZ by mohla postačovat jedna adresa typu C rozdělená na 32
subsítí, což by umožňovalo adresovat až 180 počítačů maximálně po
šesti počítačích v jedné subsíti (2 subsítě prázdné). V počátcích
by síť Astro-CZ počítač s vlastní IP adresou pravděpodobně vůbec
neprovozovala.

2.3. Name server
   Vzhledem k požadavku pružnosti bude vhodné pro doménu
ASTRO.CZ provozovat samostatný server DNS (Domain Name Server).
DNS server  bude provozován na  počítači sun1.zlin.vutbr.cz
a správcem domény bude Josef Chlachula.

2.4. Služby
   Zpočátku budou základní služby poskytovány na smluvním
základě na některém počítači jiné organizace již zapojené do sítě
CESNET. Prvními službami by měly být GOPHER, LISTSERV a WWW.
Služby musí být budovány tak, aby se doménové adresy nemusely
měnit při eventuálním fyzické změně serveru nebo správce v
budoucnosti.
   Ve vzdálenější budoucnosti by mohly být vybudovány další
služby sítě Astro-CZ. I když je teoreticky možné všechny služby
provozovat na jediném fyzickém počítači, od počátku by se měly
uvádět především symbolické adresy, aby bylo možné kdykoliv
jednotlivé služby přemístit na jiný server bez nutnosti měnit
odkazy u uživatelů.

2.4.1. Adresy správců
Správce domény astro.cz má e-mail adresu postmaster@astro.cz
Správcové jednotlivých serverů budou mít e-mail adresy typu
SERVER-adm@SERVER.astro.cz, např. www-adm@www.astro.cz i když
v počátcích budou všechny adresy pravděpodobně směrovány na
jedinou fyzickou osobu.

2.4.2. Adresy serverů v síti Astro-CZ

    dns.astro.cz Domain Name server
    www.astro.cz World Wide Web
  gopher.astro.cz Gopher
    ftp.astro.cz File Transfer Protocol
  mirrors.astro.cz Mirroring archives
   wais.astro.cz Wide Area Information Server
   whois.astro.cz Searching of People
   mail.astro.cz Mail server
   list.astro.cz List server
   news.astro.cz News server
   time.astro.cz Time server
    bbs.astro.cz Bulletin Board System
telescope1.astro.cz Remote robotics telescope
           (Počítač, dalekohled, CCD-kamera, kopule)

2.4.3. Komentář k některým serverům

2.4.3.1. Základní menu Gopher

   Gopher České Astronomické společnosti

 1. Vítáme Vás - Informace o serveru.
 2. Česká astronomická společnost/
 3. Aktuální informace/
 4. Data z pozorování v České republice/
 5. Astronomický software vytvořený v ČR/
 6. Říše hvězd/
 7. Katalogy/
 8. Sluneční soustava/
 9. Vzdálený vesmír/
 10. Kosmické sondy/

Na skutečném serveru by měly být informace uváděny v jazyce
českém a anglickém.

2.4.3.2. Služby zprostředkované elektronickou poštou
   Odesláním libovolného dopisu na dále uvedené adresy by
uživatel získal následující informace:

  help@list.astro.cz Základní informace
listserv@list.astro.cz Základní informace o listservu
  alert@list.astro.cz Nejnovější aktuální zpráva
  today@list.astro.cz Dnešní aktuální zprávy
  week@list.astro.cz Aktuální zprávy za poslední týden
  month@list.astro.cz Aktuální zprávy za poslední měsíc

2.4.3.3. Server WHOIS
   by poskytoval informace prostřednictvím Gopheru, WWW nebo
elektronickou poštou na adrese whois@whois.astro.cz
Příklad WHOIS záznamu:
Jméno    : Josef Novák
Titul    : RNDr.
Pobočka   : Brno
Sekce    : MPH
e-mail   : novak@brno.astro.cz
Uvádění podrobnějších údajů by zřejmě nebylo možné bez souhlasu
jednotlivých osob vzhledem k zákonu o ochraně osobních dat.

2.4.3.4. WWW server
  sice vyžaduje poněkud náročnější technické a programové
prostředky, ale pro uživatele je zřejmě nejschůdnější formou pro
přístup do sítě Internet. WWW server by mohl poskytovat celou
řadu hypertextových informací včetně časopisů, jako je např. Říše
hvězd. Jedna ze stránek by se měla obsahovat informace o přístupu
na dostupné robotizované teleskopy ve světě:
http://www.eia.brad.ac.uk/rti/  nebo http://www.telescope.org/
http://www.astro.indiana.edu/apt/
http://inferno.physics.uiowa.edu/
http://www.pg.infn.it/
Podrobněji viz. příloha 4.4.

2.4.3.5. Server BBS
   by umožňoval přístup k informacím i uživatelům, kteří nemají
vlastní přístup do sítě CESNET/Internet.

2.4.3.6. Server TELESCOPE1
   je  nejvíce  ambiciózním  projektem,  který  zasluhuje
samostatnou studii a zevrubnou diskusi o jeho realizaci.


2.5. Pobočky
   ČAS se člení na pobočky a sekce. Pobočky sledují územní
členění a často jsou v  místech, kde působí i hvězdárny nebo
planetária.  Pro  jednolivé  lokality  se  nabízí například
následující uspořádání subdomén:

   brno.astro.cz
  cbudej.astro.cz
   hkral.astro.cz
   klet.astro.cz
  olomouc.astro.cz
  ostrava.astro.cz
   plzen.astro.cz
 prostejov.astro.cz
 rokycany.astro.cz
  teplice.astro.cz
  uhbrod.astro.cz
   upice.astro.cz
  valmez.astro.cz
  veseli.astro.cz
  vlasim.astro.cz
  zdanice.astro.cz
   zlin.astro.cz

   Jednotlivé lokality by si zajistily připojení do sítě CESNET
samostatně. V některých případech by se možná jednalo jen o změnu
již existující adresy. Původní adresa by samozřejmě po určitou
dobu byla zachována. V nejelementárnější podobě by to umožněno
sjednotit elektronické adresy pracovníků hvězdáren a planetárií
v České republice.
   Nejjednodušší způsob připojení je prostřednictvím komutované
(telefonní) linky, tzv. dial-up připojeni. V dané lokalitě musí
být:
* počítač (stačí PC 286, PC486 je samozřejmě lepší)
* modem (doporučuje se přenosová rychlost alespoň 9600 bps)
* "normální" telefonní  linka, ze které se  dá dovolat na
 terminálový server
 sítě CESNET.


3. Závěr
~~~~~~~~
   Vytvoření jasně definované informační infrastruktury by
umožnilo zlepšení komunikace mezi členy ČAS stejně jako lepší
zprostředkování informací pro ostatní uživatele sítě Internet.
Možná, že se i odstraní dnes existující astronomické duplicity
v informačním  prostoru  CESNETu.  Projekt  zároveň  umožní
spolupracovat na astronomických projektech studentům vysokých a
středních škol, kteří již většinou mají dobrý přístup ke službám
sítě CESNET/Internet. Obdobnou cestou se již dříve vydala Česká
společnost pro kybernetiku a informatiku, která provozuje gopher
(viz. gopher: //gopher.utia.cas.cz). Dílčí části projektu sítě
Astro-CZ by bylo možné  realizovat například ve spolupráci
s katedrami astronomie a fyziky vysokých škol.
   O  projektu sítě  Astro-CZ bude  zřejmě třeba  jednat
s poskytovatelem připojení, tedy se sítí CESNET.
Adresa provozovatele sítě CESNET:
Výpočetní centrum ČVUT, Zikova 4, 16635 Praha 6, fax: 02-24310271
Ing. Jan Gruntorád, tel. 02-24352975, předseda Rady CESNETu,
Ing. Stanislav Šíma,CSc. tel. 02-24352922, 02-3112286
PhDr. Jitka Aksamitová a Ing. Alexandra Černochová,
tel. 02-24352919, 02-3112465
   Další partner pro jednání by možná bylo Sdružení hvězdáren a
planetárií.


4. Přílohy
~~~~~~~~~~
4.1. Formulář pro registraci IP adresy
   pro síť České astronomické společnosti Astro-CZ
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
netname:    Astro-CZ
descr:     Czech Astronomical Society
descr:     Prague
country:    CZ
admin-c:    Josef Chlachula
tech-c:     Josef Chlachula
source:     RIPE

person:     Josef Chlachula
address:    Technological Faculty
address:    TGM 275
address:    76272 Zlin
address:    The Czech Republic
phone:     +42 67 28241
fax-no:     +42 67 23174
e-mail:     Postmaster@astro.cz
source:     RIPE

request-type:  a  #a-C(256) b-2C c-4C d-8C e-16C
machine-0:   1
machine-1:   2
machine-2:   4
subnet-0:    1
subnet-1:    2
subnet-2:    4
inet-connect:  d
dial-up:    No
org-type:    c
provider:    a (1.5.1995)
ip-prov:    No

Current network layout:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Astro-CZ network is network of the Czech astronomical
society, abbreviation CAS. The CAS has 650 members (April 1995)
including organizations as the Astronomical institute of the
Czech Academy of Sciences and another organizations. Astro-CZ
will have only several own hosts. The mail purpose is creating
"virtual" network using hosts another organizations (Astronomical
institute, Departments of Astronomy or Physics of Universities,
etc). This organizations have own hosts and connectivity to
CESNET/Internet and yield part of their information sources for
purpos Astro-CZ. So network Astro-CZ will able concentrate widely
spread astronomical resources in cyberspace of the CESNET.

Network deployment plans: (year 1 & year 2) There should be no
significant amount of own hosts. The main strategy will be using
of aliases to hosts to another hosts in anothers networks based
on leased principle.

Network topology plan:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  -----+--------------(CESNET)--------------+------------
    |                  |
    |              +-------+-------+
    |              |  Locality n |
    |              | COMMS SERVER n|
    |              |  (CESNET)  |
  (CESNET)             +-+-+-+-+-+-+-+-+
    |               | | | | | | |
full connectivity          dial-up (serial)

    |                  |
    |                  |
    |                  |
 +-----+-----+               |
 |      |            +-----+-----+
 | ROUTER 1 |            |      |
 |      |            | ROUTER n |
 +-----+-----+            |      |
    | (1 * Ethernet)        +-----+-----+
    | Subnet 1.1             | (1 * Ethernet)
+--+--+--+--+--+               | Subnet 1.n
| | | | | |           +--+--+--+--+--+
                   | | | | | |


Addressing Plan
~~~~~~~~~~~~~~~
                 Number of Hosts
Subnet# Subnet Mask   Max Now 1yr 2yr Description

1.0   255.255.255.248  6  0  0  0 not used
1.1   255.255.255.248  6  1  1  2 Management
1.2   255.255.255.248  6  0  1  2 Remote telescopes1
1.3   255.255.255.248  6  0  1  2 Remote telescopes2
1.4-1.30 255.255.255.248 27*6  0 2*2 6*3 Independent sites
1.31   255.255.255.248  6  0  0  0 not used

     Totals      192  1  7  24


Potvrzuji, ze vyse uvedene  informace jsou  spravne a
souhlasim s tim, ze pridelene IP adresy mohou byt vymeneny
za jine, bude-li to vyzadovat routing.

V Praze dne 18.4.1995


 ....................      .......................
 Ing. Josef Chlachula      RNDr. Jiri Grygar, CSc.
administrator Astro-CZ  predseda Ceske astronomicke spolecnosti


           razitko4.2. Formulář pro registraci domény
   pro síť České astronomické společnosti Astro-CZ
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

domain:     astro.cz
descr:     Czech Astronomical Society
descr:     Prague
country:    CZ
admin-c:    Josef Chlachula
tech-c:     Josef Chlachula
zone-c:     Josef Chlachula
source:     RIPE

person:     Josef Chlachula
address:    Technological Faculty
address:    TGM 275
address:    76272 Zlin
address:    The Czech Republic
phone:     +42 67 28241
fax-no:     +42 67 23174
e-mail:     Josef.Chlachula@astro.cz
source:     RIPE


req-typ:    c
machine-0:   1
machine-1:   7
machine-2:   24
org-typ:    c

4b)
    (ba) SUN Sparc Classic  UNIX
       IBM R6000      UNIX
    (bb) sun1.zlin.vutbr.cz 147.229.96.5
       ns.muni.cz     147.230.1.1


 ....................      .......................
 Ing. Josef Chlachula      RNDr. Jiri Grygar, CSc.
administrator Astro-CZ  predseda Ceske astronomicke spolecnosti


           razitko
4.3. Formulář pro registraci reversní domény
   pro síť České astronomické společnosti Astro-CZ
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(sit Astro-CZ, adresa 111.222.333.0)

     IN-ADDR domain    Network Name  IN-ADDR Servers
     ==============    ============  ===============
                        (jmeno pocitace)
                        (adresa site)
                        (typ CPU/oper. system)

    333.222.111.in-addr.arpa Astro-CZ   dns.astro.cz
                        147.229.96.5
                        SUN Sparc Classic/UNIX
                        dns2.astro.cz
                        147.251.1.1
                        SUN Sparc Classic/UNIX


 ....................      .......................
 Ing. Josef Chlachula      RNDr. Jiri Grygar, CSc.
administrator Astro-CZ  predseda Ceske astronomicke spolecnosti


           razitko


4.4. Přehled některých robotizovaných dalekohledů

http://www.eia.brad.ac.uk/rti/
Bradford Robotic Telescope
Work by the University to integrate a robotic and remote telescope
with the Web. Any Web user can submit an observing request for the
telescope and obtain summaries, logs and past observation details.

http://www.astro.indiana.edu/apt/
Indiana University's RoboScope [robotic]
RoboScope is a real time robotic telescope which operates 
unattended by humans. RoboScope is an integration of enviromental
sensors, computers, cameras, support equipment, and, of course,
a telescope. RoboScope calculates the times of daytime & darkness;
if it is dark and not cloudy or raining, then RoboScope will open up
the observatory and begin observing stars, quasars, and other items
from a list of objects which RoboScope keeps in its memory.

http://inferno.physics.uiowa.edu/
IOWA Automated Telescope Facility [robotic]
Astronomy - Automated Telescope Facility at the University of Iowa.
They are allowing some observing on their robotic telescope from anyone
on the Internet who applies for a user code.

http://www.pg.infn.it/
Astronomical Observatory of Perugia
I would inform you that the Astronomical Observatory of
Perugia (Italy) was robotized and is fully operative from
April 1994.4.5. Základní menu Gopher serveru gopher.utia.cas.cz

  "Czech Society for Cybernetics and Informatics"

    1. About CSKI
    2. Documents about CSKI/
    3. Addresses/
    4. Periodicals/
    5. Seminars/
    6. Conferences/
    7. Discussion/
    8. Working Groups/
    9. Regional Sections/
    10. Volunteers
    11. Mailing Lists/
    12. Educational programs/
    13. Membership Information
    14. CSKI WWW Server
    15. Other Societies/
    16. About This Gopher

 

 

 
O autorovi

Josef Chlachula

Josef Chlachula

Pochází ze Starého Města u Uherského Hradiště. Nejprve se v 6 letech po startu Jurije Gagarina začal zajímat o kosmonautiku, později rozšířil zájem o astronomii. Začal brýlovým dalekohledem vlastní konstrukce, později si postavil 15 cm zrcadlový dalekohled. Od roku 1974 začal působit na hvězdárně ve Zlíně. Věnoval se proměnným hvězdám, nebeské mechanice, vedl výpočetní sekci, astronomický kroužek a v roce 1988 poprvé letní astronomický tábor na Držkové u Zlína. Tábory se stále každoročně pořádají, nyní ve Vlčkové. Na zlínské hvězdárně se věnoval popularizační práci, zejména veřejným přednáškám a vydával také její zpravodaj Zorné pole. Je zakládajícím členem Zlínské astronomické společnosti. V roce 1995 jako člen výkonného výboru České astronomické společnosti založil a provozoval web server astro.cz. Denně vytváří českou verzi Astronomického snímku dne.

Štítky: Historie, ČAS


21. vesmírný týden 2024

21. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 20. 5. do 26. 5. 2024. Měsíc ve fázi kolem úplňku silně září na noční obloze a vlastně tím začíná období světlejších nocí, protože se blíží slunovrat. Planety večer vidět nejsou a na ranní obloze je pouze velmi nízko Saturn a snaží se vylézt i Mars. V koronografu SOHO budou v konjunkci Jupiter a Venuše. Aktivita Slunce je pořád docela velká, i když ve světle uplynulého týdne výrazně nižší. Pozorovatelé deep-sky objektů a komet jistě znají online web CzSkY.cz, který doznal dalšího vylepšení. New Shepard je zpět ve službě. Starliner na svůj let s posádkou stále čeká. Falcon 9 zaznamenal již 21. znovupoužití prvního stupně.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

V zajetí barev

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2024 obdržel snímek „V zajetí barev“, jehož autorem je Pavel Váňa   Kdo by neměl rád jaro, kdy po studených zamračených  dnech, skrovně prosvětlených hřejivými slunečními paprsky se příroda začíná probouzet. Zelenající se stromy jsou

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Panorama polární záře nad Kopřivnicí

Další informace »