Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Cena Františka Nušla za rok 2012

Cena Františka Nušla za rok 2012

Antonín Rükl (vlevo) při předání ceny Littera astronomica v r. 2004. Autor: ČAS.
Antonín Rükl (vlevo) při předání ceny Littera astronomica v r. 2004.
Autor: ČAS.
Česká astronomická společnost ocenila Nušlovou cenou za rok 2012 astronoma a kartografa Ing. Antonína Rükla. Slavnostní předání ceny proběhne v kulturním sále pražského hlavního nádraží v sobotu 8. 12. 2012 v 15:00. Poté bude přednesena laureátská přednáška „Soukolí nebeských sfér (o historii a způsobech zobrazování a modelování hvězdné oblohy a vesmíru vůbec)“. Na předání ceny i na laureátskou přednášku má přístup odborná i široká veřejnost (zdarma). Akce se koná ve spolupráci České astronomické společnosti s Českými drahami.

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 177 z 7. 12. 2012

Nušlova cena České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění, které uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi ČAS Prof. Františku Nušlovi. Česká astronomická společnost obnovila její udělování po padesátileté přestávce v r. 1999. Prof. PhDr. František Nušl (3. 12. 1867 - 17. 9. 1951) byl v letech 1922 - 1947 předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. V letech 1924 - 1938 byl ředitelem státní hvězdárny.

Ing. Antonín Rükl se narodil 22. 9. 1932 v Čáslavi. Astronomií se zabývá již od r. 1949. Zprvu jenom jako amatér byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny v Praze, později už jako řádný člen Československé astronomické společnosti. V roce 1956 ukončil vysokoškolská studia na zeměměřičské fakultě ČVUT v Praze, při kterých se soustředil především na geodetickou astronomii a kartografii.

Po studiích pracoval nejprve v astronomickém oddělení Geodetického ústavu v Praze a na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova. Od února roku 1960, kdy byla dokončena stavba pražského Planetária v Královské oboře, pracoval a ještě stále pracuje v tomto zařízení. Stal se velmi brzy vedoucím planetária a zástupcem ředitele Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. V této funkci setrval až do roku 1999, kdy odešel formálně do důchodu. Jeho neustálý zájem o astronomii mu nedovolil odejít skutečně na odpočinek, takže nadále dochází do Planetária, kde pracuje na částečný pracovní úvazek.

S popularizací astronomie začal jako demonstrátor Štefánikovy hvězdárny a profesionálně se jí věnoval i následně výrobou četných audiovizuálních programů pro pražské planetárium se zaměřením jak na školy, tak i na veřejnost. Jeho jazykové znalosti jej předurčily rovněž k propagační činnosti a osvětě na mezinárodním poli. Podílel se na organizaci mezinárodní konference planetárií a v letech 1996-1999 byl zvolen vice-presidentem Mezinárodní konference ředitelů planetárií.

Zároveň s výše uvedenými aktivitami rozvíjel i činnost autorskou. Jako zkušený popularizátor astronomie, autor a ilustrátor psal naučnou literaturu určenou jak pro širokou veřejnost, tak i pro astronomy amatéry. Své publikace nejenom píše, ale také sám ilustruje. Například atlas Souhvězdí vyšel v překladu do jedenácti jazyků.

Největší přínos pro astronomii však mají publikace, v nichž spojil erudici astronoma se svou odborností kartografa. Velmi brzy se stal jak u nás, tak i v zahraničí známým jako autor četných astronomických map, atlasů a obrazových publikací, které vycházely především v cizojazyčném nakladatelství ARTIA v překladech do mnoha světových jazyků. Vypracoval původní techniku kresby měsíčních map, a také techniku fotorealistické kresby objektů, nejdříve pomocí stříkací pistole (tzv. americká retuš) a později s využitím postupů počítačové grafiky. Absolutorium zaslouží série map Měsíce, která vyvrcholila Rüklovým Atlasem Měsíce všeobecně uznávaným  doma i v zahraničí. Atlas Měsíce byl několikrát vydán a postupně přeložen do angličtiny, němčiny, francouzštiny, japonštiny a maďarštiny.

Obdržené ceny a uznání:

 • Cena Littera Astronomica za r. 2004 (cenu uděluje Česká astronomická společnost za popularizaci astronomie literárním dílem)
 • Cena Bruno H. Bürgela za r. 2004 (cenu uděluje německá astronomická společnost Astronomische Gesellschaft za popularizaci astronomie v německém jazyce, tj. za díla Ing. Antonína Rükla přeložená do němčiny – poprvé byla udělena ne-německému autorovi)
 • V roce 2000 přijala Mezinárodní astronomická unie jméno planetky č.15395 Rükl
 • Čestný člen České astronomické společnosti od r. 2004
 • Čestný člen ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers) od roku 2000
 • Koperníkova medaile a Keplerova medaile od Československé astronomické společnosti
 • Pamětní medaile k padesáti letům činnosti v Planetáriu Praha

Vybraná kartografická díla:

 • Mapy severní a jižní hvězdné oblohy (nakladatelství Kartografie Praha uskutečnilo několik vydání počínaje rokem 1969)
 • Otočné mapy hvězdné oblohy – od roku 1961 vyšlo několik typů map. Nejnovější vydání bylo uskutečněno v roce 2011 v nakladatelství Aventinum pro SUPRA, Praha
 • Astronomické části několika zeměpisných atlasů pro školy i veřejnost, zejména astronomická část „Školního atlasu světa“ vydávaného od roku 1969 (Kartografie Praha), nejnovější aktualizované zpracování v novém vydání roku 2010. Dále části „Velkého atlasu světa, Rodinného atlasu světa, Praktického atlasu světa“, a také menšího „Kapesního atlasu světa“ (vše v nakladatelství Kartografie Praha)
 • Mapy Měsíce, zejména podrobně zpracované:
  • Mapy měsíčních polokoulí, Maps of Lunar Hemispheres, (vydal Reidel Publishing, Doordrecht, Holland, rok 1972) – vůbec poprvé zde byl Měsíc zmapován ze šesti hlavních směrů podle snímků z družic Lunar Orbiter
  • Atlas Měsíce, Atlas of the Moon, Mondatlas, Atlas de la Lune, atd … poprvé byl vydán v cizojazyčné verzi v roce 1990 v nakladatelství ARTIA.  Později byl tento vynikající atlas vydáván v jeho nástupnickém nakladatelství Aventinum, Praha, a během let vyšel několikrát po sobě v angličtině, němčině, francouzštině, japonštině a češtině (v roce 1991). Zatím poslední přepracované a doplněné vydání Atlasu Měsíce bylo publikováno v roce 2004 v angličtině pro americké nakladatelství Sky and Telescope, ale při příležitosti autorových 80. narozenin vychází nové, barevně upravené a doplněné vydání v češtině, angličtině, němčině a poprvé i v maďarštině. Toto bezesporu nejvýznamnější a ve světě určitě nejznámější Rüklovo kartografické dílo v širokém měřítku povzbudilo celosvětový zájem o amatérské pozorování Měsíce. Dodnes je tento „Rüklův Atlas Měsíce“ – jak je pod tímto názvem znám v astronomickém světě – standardně používán pozorovateli a odkazuje
   se na něj jak v důležitých zprávách o pozorování Měsíce, tak i v řadě počítačových programů, zaměřených na měsíční výzkum, apod.
  • Měsíc, The Moon (vydala Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy v r. 1999, 2004 a 2010) – nástěnná mapa a skládaná mapa Měsíce, rozšířená jak u nás i v zahraničí, zejména v USA.
  • Sky&Telescope´s Field Map of the Moon, Sky&Telescope´s Mirror-Image Field Map of the Moon (Sky Publishing, 2005) - podrobné, skládací mapy pro pozorovatele Měsíce.
  • Měsíc dalekohledem (vydává nakladatelství Aventinum, Praha, od roku 2006 – zatím vyšlo několik vydání v češtině, němčině a maďarštině). Je to speciální malý atlas pro začínající pozorovatele Měsíce, který  lze použít pro všechny typy dalekohledů.

Vybrané obrazové publikace a atlasy:

 • Souhvězdí, Constellations, Sternbilder, atd … (vydávala cizojazyčně i česky ARTIA, Praha, následně nakladatelství Aventinum, Praha) - velmi populární atlas souhvězdí, vydávaný od roku 1971. Celkem byl přeložen a vyšel v 11 jazykových verzích. Jeho aktualizované a přepracované vydání vychází znovu od roku 1998 v češtině, angličtině (pro USA) a němčině. V současné době Ing. Rükl připravuje změny pro zcela nové rozšířené vydání v nakladatelství Aventinum.
 • Guide de l´Amateur Astronomer, The Amateur Astronomer, atd…průvodce Astronomií pro amatéry (tzv. Vesmír) vydávalo pouze cizojazyčně nakladatelství ARTIA, později nakladatelství Aventinum, Praha, ve francouzštině, angličtině, němčině, španělštině, italštině, holandštině a japonštině.
 • Kapesní atlas Měsíc, Mars, Venuše, vydalo cizojazyčné nakladatelství ARTIA poprvé v roce 1977. Vyšel německy, francouzsky, anglicky a holandsky. Později byla tato publikace přepracována a určité pasáže byly aktualizovány a převzaty do jiných knih, zvláště pak do již zmíněného Atlasu Měsíce.   
 • Collins Atlas of the Night Sky (Storm Dunlop, Will Tirion, Antonín Rükl, nakladatelství Harper and Collins, rok 2005). Hvězdný atlas, spojený s atlasem Měsíce od Ing. Antonína Rükla.
 • Obrazy z hlubin vesmíru, Welten, Sterne und Planeten, atd.…(původně též vycházelo v cizojazyčném nakladatelství ARTIA, Praha, rok vydání 1988, následně vydávalo Aventinum, Praha). Vyšlo česky, německy, anglicky, italsky a francouzsky – bohatě ilustrovaný přehled astronomie pro orientaci začátečníků, zajímavý i pro odborníky. Nové, zcela přepracované vydání této publikace později vyšlo v Aventinu v roce 2003 a druhé aktualizované vydání následně v roce 2007 česky pod názvem Pohledy do vesmíru.

Slavnostní předání Nušlovy ceny  a  laureátská  přednáška proběhnou v sobotu 8. 12. 2012 od 15:00 v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Cenu předá předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc. Laudatio přednese čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc. Laureát Nušlovy ceny za rok 2012 Ing. Antonín Rükl přednese laureátskou přednášku na téma „Soukolí nebeských sfér (o historii a způsobech zobrazování a modelování hvězdné oblohy a vesmíru vůbec)“.

Tiskové prohlášení ke stažení:
[1] Formát DOC
[2] Formát PDF
O autorovi

Pavel Suchan

Pavel Suchan

Narodil se v roce 1956 a astronomii se věnuje prakticky od dětství. Dlouhodobě působil na petřínské hvězdárně v Praze jako popularizátor astronomie a zároveň byl aktivním účastníkem meteorických expedic na Hvězdárně v Úpici. V současnosti pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím referátu vnějších vztahů a tiskovým mluvčím. V České astronomické společnosti je velmi významnou osobností - je čestným členem, místopředsedou ČAS, tiskovým tajemníkem, předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu a také zasedá v porotě České astrofotografie měsíce.

Štítky: Tiskové prohlášení, Nušlova cena


17. vesmírný týden 2024

17. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 22. 4. do 28. 4. 2024. Měsíc bude v úplňku, meteorů z roje Lyrid proto mnoho neuvidíme. Slunce je pokryto hezkými malými skvrnami, které byly v nejaktivnější oblasti viditelné i okem přes patřičný filtr. Kometa 12P/Pons-Brooks už pozorovatelná není a jakmile to svit Měsíce umožní, nabídne obloha jen několik slabších komet. SpaceX letos uskutečnila už 40. start Falconu 9 a při příštím startu očekáváme už 300. přistání prvního stupně této rakety. Komunikace s helikoptérou Ingenuity již nebude možná, Perseverance jede pryč za dalšími výzkumem povrchu Marsu. Před 250 lety se narodil anglický astronom Francis Baily.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

ic2087

Titul Česká astrofotografie měsíce za březen 2024 obdržel snímek „IC 2087“, jehož autorem je Zdeněk Vojč     Souhvězdí Býka je plné zajímavých astronomických objektů. Tedy fakticky ne toto souhvězdí, ale oblast vesmíru, kterou nám na naší obloze souhvězdí Býka vymezuje. Najdeme

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Mesiac v prvej štvrti

Mesiac vo farbe, farby sú zvýraznené nastavením väčšej farebnej sýtosti. Niektoré vyvrelé horniny sú sfarbené do modra

Další informace »