Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Hvězdárna a planetárium Brno hledá (nejen) nové logo

Hvězdárna a planetárium Brno hledá (nejen) nové logo

Kopule u Hvězdárny v Brně
Kopule u Hvězdárny v Brně
Hvězdárna a planetárium Brno - ve spolupráci s Domem umění města Brna a Moravskou galerií v Brně - vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu.

Vyhlašovatel:

  Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace Kraví hora 2 616 00 Brno IČO/DIČ 00101443/CZ 00101443 tel. 541 321 287 e-mail@hvezdarna.cz www.hvezdarna.cz
  Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 17.
  Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.
V zastoupení:
  Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. - ředitel
1. Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka a logotyp pro Hvězdárnu a planetárium Brno. Soutěžní návrh musí obsahovat:

 • samostatné logo ve verzi barevné, černobílé, průhledné a fosforeskující ("noční" úprava);
 • minimální velikost loga a vytyčení jeho ochranné zóny;
 • logo v kombinaci se slovním označením "Hvězdárna a planetárium Brno", variantně "Brno Observatory and Planetarium";
 • aplikaci loga a logotypu ve formě tematického reklamního plakátu formátu A2;
 • aplikaci loga a logotypu na pozvánku formátu C 5/6;
 • aplikaci loga a logotypu na vizitce a hlavičkovém papíru;
 • aplikace loga a logotypu na obálce katalogu;
 • aplikace loga a logotypu na měsíčním programovém letáku formátu A4 nebo A3 (skládaném).
Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní a jednokolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen "soutěžící"), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí komise a osoby jim blízké.

2. Téma vizuálního stylu

Hvězdárna a planetárium Brno

 • představuje centrum, kde se potkávají všechny přírodovědné disciplíny, hlavní role ale zůstává astronomii;
 • vyniká odborností, zajímavou technikou, netradičními přístupy ke vzdělávání;
 • má moderně vybavený projekční sál s unikátním planetáriem, které umožňuje promítnout umělé hvězdné nebe;
 • je vybavena kvalitní astronomickou technikou, která nabízí nevšední pohledy na vesmírné objekty;
 • prolamuje bariéry mezi vědci a návštěvníky;
 • oslovuje lidi každého vzdělání, věku i zájmu;
 • zaměstnává normální lidi, žádné bláznivé vědce vytrhnuté z reality;
 • prošla zásadní rekonstrukcí, která ji dala moderní podobu, vč. architektonického ztvárnění;
 • se nebere příliš vážně a má smysl pro recesi i nadsázku.

Očekávaný obsah loga

 • originální, výrazný a nezaměnitelný symbol;
 • je možné (není nutné) navázat na současné logo;
 • je možné (není nutné) navázat na vizuální styl zřizovatele - tj. statutárního města Brna;
 • česká a anglická verze.
3. Podmínky soutěže

Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 28. 2. 2011 do 15.00 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno autora (autorského týmu), korespondenční adresu (vč. e-mailu). Doloženy mohou být i reference. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do 28. 2. 2011 do 15.00 hodin doručena na adresu vyhlašovatele: Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání soutěžního návrhu se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou. S ohledem na probíhající rekonstrukci budovy Hvězdárny a planetária Brno je nezbytné v případě osobního předání v dostatečném předstihu telefonicky konstatovat sekretáře soutěže.

Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené obálce nebo obalu označené "Veřejná soutěž, logotyp - neotvírat". Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a podán v jednom vyhotovení. Přihlášky a soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jeho části.

4. Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 soutěžní návrh, maximálně 5 soutěžních návrhů. Každý soutěžní návrh dle specifikace v bodě 1 a 2 musí být předložen v podobě

 • 1x podklady zpracované na CD nebo DVD;
 • 1x vytištěné ve formátu A3.
5. Hodnoticí komise

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnoticí komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:

 • Jiří Dušek, Hvězdárna a planetárium Brno
 • Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno
 • Martin Hrdina, Hrdina design studio
 • David Koval, Hvězdárna a planetárium Brno
 • Rostislav Koryčánek, Dům umění města Brna
 • Jan Píšala, Hvězdárna a planetárium Brno
 • Marek Pokorný, Moravská galerie v Brně
Sekretářem soutěže byl jmenován Pavel Gabzdyl. Sekretář eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek soutěže. Hodnoticí komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

6. Kritéria hodnocení

Hodnoticí komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:

 • splnění požadavků dle zadání;
 • originalita, celková výtvarná úroveň řešení;
 • původnost soutěžní práce;
 • jednoduchost a srozumitelnost.
7. Vyhodnocení soutěže

Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční v týdnu od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2011. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnoticí komise tři nejúspěšnější návrhy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. V takovém případě hodnotící komise vybere pouze dva nejúspěšnější návrhy, které se umístí na druhém a třetím místě.

Výsledky oznámí vyhlašovatel všem soutěžícím písemně nejpozději do 10. 4. 2011. Současně vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách http://www.hvezdarna.cz/vizual. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu.

8. Náklady soutěžících na účast a ceny

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Odměny oceněným návrhům jsou následující (ceny jsou uvedeny s DPH):

  1. místo 20 000,- Kč / vítěz soutěže
  2. místo 10 000,- Kč
  3. místo 5 000,- Kč
Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu. Vyhlašovatel soutěže zároveň s vítězem soutěže uzavře v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na vytvoření kompletního manuálu jednotného vizuálního stylu za smluvní a konečnou odměnu ve výši 80 000,- Kč, vč. DPH. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace budou stanoveny ve smlouvě po vzájemné dohodě. Manuál jednotného vizuálního stylu bude zejména obsahovat:
 • samostatné logo ve vektorové grafice ve verzi barevné, černobílé, průhledné, fosforeskující ("noční" úprava);
 • logo v kombinaci se slovním označením "Hvězdárna a planetárium Brno", variantně "Brno Observatory and Planetarium";
 • multimediální aplikace - www stránky, promítání na fasádu, titulky ve filmu;
 • hmatová podoba pro nevidomé;
 • plakát formátu A2 zvoucí na premiéru pořadu;
 • plakát formátu "city-light" zvoucí na premiéru pořadu;
 • programový leták (měsíční a roční);
 • umístění na obálku publikace, katalogu, přebalu;
 • umístění na vstupence;
 • firemní tričko pro pracovníky a reklamní tričko pro návštěvníky;
 • banner a vlajka na budově;
 • vizitky;
 • dopisní papír, obálky, razítko;
 • pozvánky, letáčky, tiskové zprávy;
 • potisk CD a DVD;
 • razítko;
 • upomínkové předměty (samolepky, tašky, dárkové předměty apod.);
 • navigační systém v budově hvězdárny;
 • štítky s popisy kanceláří;
 • definice písma s ohledem na univerzální zobrazitelnost v různých editorech.
9. Navrácení soutěžních návrhů

Po termínu oznámeném spolu s výsledky soutěže může soutěžící písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se v takovém případě zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Nepožádá-li však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do 30. 4. 2011, není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit.

10. Odvolání veřejné soutěže

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve veřejné soutěži pokračoval.

11. Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími

Písemnosti vůči vyhlašovateli lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. Vyhlašovatel doporučuje soutěžícím se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele. Tento dotaz musí být vyhlašovateli doručen nejpozději do 15. února 2011 do 15.00 hodin na adresu vyhlašovatele. Vyhlašovatel tazateli odpoví na dotaz písemně nejpozději do 5 dní od doručení dotazu a všechny položené dotazy zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových stránkách http://www.hvezdarna.cz/vizual. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět.

Přílohy - ke stažení na www stránkách http://www.hvezdarna.cz/vizual.
O autorovi

Jiří Dušek

Jiří Dušek

Jiří Dušek (* 11. srpna 1971, Sušice) je český astronom a astrofyzik, ředitel brněnské hvězdárny. V Brně žije od svých tří let. O astronomii se zajímal od dětství, což vyústilo ve studium astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Dlouhodobě působí na Hvězdárně a planetáriu Brno, jejímž ředitelem se stal v roce 2008. Je autorem populárně naučných programů, které jsou v planetáriu promítány veřejnosti, a také různých publikací z oblasti astronomie. Je po něm pojmenována planetka (14054) Dušek.15. vesmírný týden 2021

15. vesmírný týden 2021

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 12. 4. do 18. 4. 2021. Měsíc bude v pondělí v novu, objeví se na večerní obloze. Tu stále okupuje Mars v souhvězdí Býka. Ráno nad jihovýchodem pomalu vychází Saturn a Jupiter. Vrtulníček Ingenuity při testu před prvním pokusem o vzlet zaznamenal problém a přípravy se prodlouží. Na ISS je dočasně desetičlenná posádka, než se v sobotu vrátí na Zemi trojice kosmonautů v lodi Sojuz MS-17. Před šedesáti roky začala historie pilotované kosmonautiky, když Jurij Alexejevič Gagarin obletěl Zemi v lodi Vostok 1.

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Panorama zvířetníkového světla a mléčné dráhy

Panorama mobilním telefonem. Složeno ze šesti expozic (30sec., ISO 3200).

Další informace »