Úvodní strana  >  Články  >  Osobnosti  >  Cena Františka Nušla za rok 2018 doc. Martinu Šolcovi

Cena Františka Nušla za rok 2018 doc. Martinu Šolcovi

Cena Františka Nušla.
Autor: ČAS.

Česká astronomická společnost ocenila Nušlovou cenou za rok 2018 doc. RNDr. Martina Šolce, CSc. z Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, a to zejména za jeho celoživotní pedagogickou činnost a práci v oboru astrofyziky a historie astronomie.  Slavnostní  předání  ceny  proběhne  v  pondělí  3. 12. 2018  v  18:00  v  pražském Planetáriu. Poté bude přednesena laureátská přednáška na téma „Astronomové a vlastenci: Alois Martin David, Josef František Smetana a Josef Jan Frič“. Na předání ceny i na laureátskou přednášku je vstup volný.

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 253 z 30. 11. 2018

Nušlova cena České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění, které uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi ČAS prof. Františku Nušlovi. Česká astronomická společnost obnovila její udělování po padesátileté přestávce v r. 1999. Prof. PhDr. František Nušl (3. 12. 1867 - 17. 9. 1951) byl v letech 1922 - 1947 předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. V letech 1924 - 1938 byl ředitelem státní hvězdárny.

Doc. Martin Šolc je vynikající a dlouholetý pedagog, přední odborník na fyziku komet i historii astronomie a rovněž její zasvěcený popularizátor. Podílel se na organizaci významných mezinárodních konferencí (především v oblasti historie vědy), dlouhodobě pracoval v redakčních radách řady odborných i populárních časopisů a přeložil několik knižních titulů.

Těžiště odborné práce doc. Šolce se týká zejména astronomie ve vzdělávacích aktivitách na všech úrovních škol. Podílel se na tvorbě učebnic pro základní, střední a vysoké školy, dvě jeho učebnice získaly ocenění. Tři desetiletí byl garantem studia astronomie a astrofyziky na MFF UK a profiloval tak učební plány celé jedné generace našich astronomů. Věnuje se ale i šíření astronomických poznatků ve veřejnosti - od roku 1991 přednáší o astronomii v kurzech univerzity třetího věku (U3V) na MFF. Věnuje se však i organizaci a koncepci tohoto typu vzdělávání - jedno funkční období byl předsedou Asociace U3V ČR, zastupoval ČR v komisi pro CŽV při EU v Bruselu, je členem Rady pro CŽV Karlovy univerzity a Rady seniorů ČR. Uvádí také do života nové progresivní vzdělávací formy - tři roky zkušebně vedl kurzy astronomie pro seniory s vnoučaty na MFF a stál při zrodu Virtuální U3V na portálu e-senior, pro kterou natočil úvodní cyklus přednášek povinný pro všechny účastníky - samozřejmě na téma astronomie.

Doc. Martin Šolc také vedl několik let Pedagogickou sekci České astronomické společnosti, během které spolupořádal dvě konference o vzdělávání v astronomii. Je rovněž českým zástupcem v komisi Public Outreach and Education Mezinárodní astronomické unie. 

Planetárium Praha Autor: Hvězdárna a planetárium Praha
Planetárium Praha
Autor: Hvězdárna a planetárium Praha
Slavnostní předání Nušlovy ceny a laureátská přednáška proběhnou v pondělí 3. 12. 2018 od 18:00 v pražském Planetáriu ve Stromovce. Cenu předá předseda České astronomické společnosti prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. Laudatio přednese emeritní předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc., Dr.h.c. Laureát Nušlovy ceny za rok 2018 doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. poté přednese  laureátskou  přednášku  na  téma  „Astronomové a vlastenci: Alois Martin David, Josef František Smetana a Josef Jan Frič“. 

Více o Nušlově ceně a jejích držitelích najdete na astro.cz.

 
Curriculum vitae

 • 1949 narozen v Praze (26.3.1949)
 • 1967-1972 Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, zaměření  astronomie a astrofyzika
 • 1972-1976 interní aspirantura na katedře astronomie a astrofyziky MFF UK
 • 1977-1985 odborný asistent na katedře astronomie a astrofyziky MFF UK
 • 1986 docent astronomie na MFF UK
 • 1986-1987 stipendium Maxe Plancka v Ústavu Maxe Plancka pro jadernou fyziku v Heidelbergu, účast na zpracování dat z experimentů PIA/PUMA na sondách Giotto/Vega k  Halleyově kometě (celkem 18 měsíců)
 • 1987-1991 vedoucí katedry astronomie a astrofyziky MFF UK
 • 1991-1999 ředitel Astronomického ústavu UK (vznikl z katedry astronomie a astrofyziky navrácením původního historického názvu), dvě funkční období 
 • 1999-2002 předseda Asociace U3V České republiky
 • 1993-2002 účast na projektu infračervených pozorování komet družicí ISO - Infrared Space Observatory Evropské kosmické agentury ESA, spojená s pobyty v Ústavu Maxe Plancka pro jadernou fyziku v Heidelbergu
 • 2004-2008 předseda Společnosti pro dějiny věd a techniky při Radě vědeckých společností AV ČR
 • od 2010 Rada seniorů ČR, člen grémia (za oblast vzdělávání seniorů)
 • od 2014 Rada celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, člen

 

Publikace (viz 3 seznamy publikací níže - v astronomii, historii a vzdělávání)

 • 56 publikací z oboru astrofyziky, fyziky komet a meziplanetární látky
 • 67 původních článků  z oboru historie astronomie
 •   4 sborníky (historie)
 •   2 knihy (překlady)
 • 15 studií, zpráv k restaurování historických přístrojů a scénářů výstav (autor/spoluautor)
 •   8 učebnic pro základní (3), střední (3) a vysoké školy (2) (spoluautor)
 •   2 větší sborníky z oboru vzdělávání seniorů (U3V)

Členství ve vědeckých společnostech, vědeckých radách, redakčních radách, grantových agenturách, komisích, výborech atd.:

Vědecké společnosti

 • IAU International Astronomical Union, Division C: Astronomy education, outreach and heritage
 • NKAS Národní komitét astronomický (IAU, do 2001)
 • EAS European Astronomical Society, od 1991, zakládající člen
 • ČAS Česká astronomická společnost, 1970 - dosud
 • AG  Astronomische Gesellschaft, 1987-20
 • Společnost pro dějiny věd a techniky při AV ČR– předseda (2004-2008), poté člen         předsednictva

Vědecké rady

 • Vědecká rada MFF UK  (1990-1992)
 • Vědecká rada Astronomického ústavu AV ČR (1994-1998)

Grantové agentury

 • GA AVČR, člen, od vzniku do 1993
 • GAČR, člen podoborové komise 205 (od vzniku do poloviny roku 1998)

Komise pro magisterské a doktorské studium

 • oborová rada pro obor 4F1 „Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika“ postgraduálního doktorského studia na MFF UK, člen
 • oborová rada pro obor teoretická fyzika a astrofyzika postgraduálního studia na  Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (od 1997 do 2001)
 • komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Astronomie a astrofyzika stud. programu   Fyzika (předseda komise, od 1987 dosud)
 • komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Astronomie a astrofyzika stud. programu    Fyzika (místopředseda komise, od 1999 dosud)
 • 1987-2015  garant oboru „Astronomie a astrofyzika“

Redakční rady vědeckých a odborných časopisů

 • Bullelin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia (1989-1990)
 • Acta Univ.Car.Math.et Phys. (od 1989 do zrušení v r. 2013)
 • Astropis - dosud
 • Dějiny věd a techniky - dosud

 
Zahraniční stáže

 • 1987-1988  Max-Planck-Institut for Nuclear Physics Heidelberg, dvouleté stipendium Maxe Plancka
 • 1993-1998  European Space Agency, s přestávkami celkem 9 měsíců, ISO/ISOPHOT team member

Účast na pořádání konferencí

 • 7. konference o astronomickém vzdělávání, Brno 1992, člen LOC
 • Meteoroids and their parent bodies, Smolenice 6.-12.7.1992, člen LOC
 • International Interdisciplinary Doppler Symposium, Prague 1992, člen LOC
 • 57th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Praha 1994 (člen organizačního výboru)                                                                                            
 • JENAM98, Joint European and National Astronomical Meeting 1998; člen org. výboru
 • Společná výroční konference Astronomische Gesellschaft a České astronomické společnosti, Praha, září 2004 – předseda organizačního výboru
 • Seminář „Astronomy in and around Prague“ skupiny Working Group for History of Astronomy německé AG – organizátor spolu s prof. G. Wolfschmidt
 • 3. konference European Society for the History of Science, konvenor Symposia 6 „Astronomical roots of exact and natural sciences“, Vídeň, září 2008
 • Klementinum a jezuitská věda, Praha, listopad 2016, člen OC

Výuka a vzdělávání

 • od 1972           přednášky, cvičení a praktika z astronomie, astrofyziky a fyziky na Astronomickém ústavu UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK; nyní v magisterském a doktorském studiu; do 2015 garant oboru
 • 1976-1980      přednáška z astronomie na pedagogické fakultě UK pro studenty učitelství
 • 1978-1990      výuka v Pomaturitním studiu astronomie na gymnáziu a hvězdárně Valašské Meziříčí
 • 1985-1986      seminář z fyziky ve 4. ročníku Gymnázia Korunní (tehdy ještě SVVŠ W. Piecka)
 • od 1991           přednášky na MFF UK pro studující seniory v rámci Univerzity třetího věku U3V                   (v současné době je to čtyřletý kurs „Vesmír na Internetu I.-IV.“)
 • 1998-1999      Přednáška 2/0 (ZS1998/99) „Vesmír v zrcadle historie“ pro Filosofickou fakultu UK, Ústav filosofie a religionistiky
 • 1999-2002      předseda Asociace U3V České republiky; poté člen předsednictva
 • expert MŠMT a zástupce ČR ve výboru pro hodnocení kvality celoživotního vzdělávání při Komisi EU v Bruselu
 • 2004-2006      dvouletý experimentální kurs astronomie pro seniory s vnoučaty v rámci rozšíření kursů U3V na MFF UK
 • od 1994           přednášky z astronomie na Pedagogické fakultě ZČU Plzeň
 • od 2010           Rada seniorů ČR, člen grémia (za oblast vzdělávání seniorů)
 • od 2014           Rada celoživotního vzdělávání UK, člen

Výstavy a popularizace

 • 1996    Stálá expozice „Tycho Brahe a Benátky“ v muzeu v Benátkách nad Jizerou, otevřená ke 450. výročí – koncepce, scénář, návrh výroby modelů.
 • 1996    „Hvězdná Praha“, výstava ke 450. výročí narození Tychona Brahe v Klementinu; scénář  spolu s V. Procházkovou a R. Doušou z Národní knihovny
 • 1998    Výstava předmětů z Matematického muzea ve fisku Karolina, k 650. výročí založení Univerzity Karlovy; scénář L. Sršeň, M. Šolc
 • Expozice MFF UK v Křížové chodbě Karolina; scénář M. Rotter, M. Šolc
 • 1998    Otevřeno „Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka“ na Ondřejově, společná expozice Astronomického ústavu AV ČR a Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, k 650. výročí založení Univerzity Karlovy a 100. výročí založení observatoře Ondřejov; podnět ředitelé obou ústavů J. Palouš a M. Šolc, koncepce, scénář, účast na renovaci historických přístrojů z obou astronomických ústavů a na průběžném dalším rozvoji muzea (pokračuje dodnes)
 • 1989    Pamětní seminář prof. Augusta Seydlera a výstavka, Karolinum 1. 11. 1989, zahajoval děkan MFF; scénář, pořadatel
 • 1991    Výstava k 100. výročí úmrtí prof. Augusta Seydlera, areál MFF Troja, zahajoval prof. Libor Pátý, tehdy náměstek ministra školství; scénář, výběr a instalace exponátů, pořadatel
 • 1992    Výstava „Per experimentum ad scientiam“ k 400. výročí narození J. A. Komenského, Národní technické muzeum, spoluúčast na přípravě některých exponátů
 • 1994    „Meteority, Země a my“, výstava v Národním muzeu; scénář  M. Bukovanská,  P. Jakeš a M. Šolc
 • 1994    „Dánský astronom Tycho Brahe“, výstava v Národním technickém muzeu při příležitosti návštěvy dánské královny; scénář výstavy a kurátor výstavy
 • 1995    „Černé slunce nad Thajskem“, výstava výsledků expedice za úplným slunečním zatměním 24. 10. 1995 do Thajska; výstava obsahovala i panely o historických slunečních zatměních; scénář a příprava exponátů
 • 1998    „Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha“, film ČT k 100. výročí hvězdárny   v Ondřejově a 650. výročí Univerzity Karlovy; odborní poradci J. Grygar, P. Hadrava,    J. Palouš a M. Šolc
 • 1999    spolupráce na výběru exponátů, scénáři a realizaci výstavy v Astronomické věži Klementina
 • 2001    „Sláva barokní Čechie - umění, kultura a společnost 17. a 18. století“, Praha 27.4. - 28. 10. 2001; výběr astronomických exponátů, spoluúčast na jejich přípravě, popisy v katalogu výstavy
 • 2004 „Materia et transformatio“, výstava mozaik a fotopanelů s kosmickou tématikou        v Karolinu, autorkou byla německá výtvarnice paní Yona Joest; výstavu zahajoval tehdejší rektor prof. Ivan Wilhelm; podnět, příprava, spoluúčast na realizaci
 • 2003    odborný poradce výstavy „Kepler a Praha“ v NTM
 • 2004    odborná spolupráce při výrobě replik pozorovacích přístrojů Tychona Brahe pro expozici Brahova muzea na ostrově Ven (Komuna Landskrona)
 • 2010    odborná spolupráce při přípravě stálé expozice „Astronomie“ v Národním technickém muzeu a při restaurování vystavovaných přístrojů 

Expertizy a práce ve funkci odborného konzultanta

 • 1975    Popisy cca 10 historických přístrojů a demonstračních pomůcek z vlastnictví Astronomického ústavu UK, které byly předány k vystavení na tehdy Lidovou, dnešní Štefánikovu hvězdárnu v Praze na Petříně; z těchto přístrojů, které osobně vybral August Seydler z inventáře zrušeného kabinetu vídeňského dvora, jsou nejcennější barokní velké mosazné stolní sluneční a měsíční hodiny, věnované pařížským královským dvorem do Vídně, dále achromatický dalekohled z doby Marie Terezie, námořní chronometry a stolní námořní oktant.
 • 1980 - 1990    popis historických přístrojů z vlastnictví Astronomického ústavu UK předaných do Národního technického muzea – vakuové kyvadlové hodiny Karla Nováka, hodiny Howü, velký refraktor Zeiss na dřevěném stativu s mechanickým hodinovým pohonem
 • 1991    odborná spolupráce při restaurování 6 slunečních hodin na Révovém nádvoří Klementina
 • 1995    odborná spolupráce při restaurování východních slunečních hodin na Astronomické věži             Klementina
 • 1996    model velkého dřevěného augsburského kvadrantu Tychona Brahe v měřítku 1:10 pro zámek Benátky nad Jizerou – výrobní plány a dohled na výrobu
 • odborná spolupráce při restaurování zedních kvadrantů a zařízení pražského poledníku v Astronomické věži Klementina; též při výrobě replik Habermelova a Bürgiho sextantu
 • 1999    poradce při restaurování globů Caspara Pfliegera v Barokním sálu Národní knihovny
 • poradce při tvorbě exponátů pro expozici muzea Tychona Brahe na ostrově Ven
 • návrhy 5 demonstračních přístrojů a zařízení pro expozici Tychona Brahe v zámku Benátky nad Jizerou (modely Sluneční soustavy, kopie armilární sféry z NTM, funkční model zedního kvadrantu, videoprojekce vzplanutí Tychonovy supernovy 1572)
 • 2006    odborná spolupráce při restaurování zbylých 2 slunečních hodin na Révovém nádvoří     Klementina
 • 2010 - 2011    odborná spolupráce při restaurování astronomických demonstračních hodin s planetáriem, které vyrobil P. Engelbert Seige v klášteře Osek, 1791, pro astronomickou expozici NTM
 • drobné expertizy pro NTM při nákupu astronomických přístrojů, posudky

Granty

 • MŠMT Centralizované projekty na podporu výuky U3V,  2004-2011, M. Šolc řešitel za Karlovu univerzitu
 • EC2522, grant EU  Preparation of Comet Observation with ISOPHOT, nositel Šolc M., 1993-96
 • ESO B026-1993  Cometary nuclei,  řešitel Šolc M.
 • GAČR 205/94/0470  Studium fullerenových struktur v astrofyzikálním prostředí,  řešitel Vetešník M., spoluřešitel Šolc M., 1994-1996
 • MŠMT  Inovace výuky astronomie a astrofyziky na vysokých školách v České republice, grant Fondu rozvoje vysokých škol 1998, řešitelé Vetešník M., Šolc M.
 • GAČR 205/96/0213  Struktura a vývoj kometárních jader, řešitelé Šolc M., Vanýsek V., Štork R., 1996-1998
 • GAČR 404/03/0444:  Andreas Dudith (1533-1589) a jeho korespondence s Tadeášem Hájkem (1526-1600) Smolka J., Šolc M., 2004-2005, hodnocení V – Outstanding results of the project (with international significance etc.)

Ocenění

 • Cena Literárního fondu 1984 za učebnici Šolc M., Švestka J., Vanýsek V.: Fyzika hvězd a vesmíru
 • Halleyova pamětní medaile univerzity v Darwinu 1986
 • Medaile Matematicko-fyzikální fakulty 1989
 • Pojmenování planetky 7799 MartinŠolc – IAU 1999
 • Cena děkana MFF 2015 za učebnici Brož M., Šolc M.: Fyzika sluneční soustavy (Matfyzpress)
 • Cena Donalda Osterbrocka (USA) 2017 za Biographic Encyclopedia of Astronomers, ed. T. Hockey (2016), spoluautorský podíl představuje 9 biografií významných astronomů (Springer Verlag)

Kontakt na laureáta:

Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Astronomický ústav UK
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
telefon 221 912 585
martin.solc@mff.cuni.cz
O autorovi

Pavel Suchan

Pavel Suchan

Narodil se v roce 1956 a astronomii se věnuje prakticky od dětství. Dlouhodobě působil na petřínské hvězdárně v Praze jako popularizátor astronomie a zároveň byl aktivním účastníkem meteorických expedic na Hvězdárně v Úpici. V současnosti pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím referátu vnějších vztahů a tiskovým mluvčím. V České astronomické společnosti je velmi významnou osobností - je čestným členem, místopředsedou ČAS, tiskovým tajemníkem, předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu a také zasedá v porotě České astrofotografie měsíce.

Štítky: Martin šolc, Nušlova cena


23. vesmírný týden 2023

23. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 5. 6. do 11. 6. 2023. Měsíc po úplňku mění fázi do poslední čtvrti. Večer je vidět jasná planeta Venuše a poblíž také slabší Mars. Brzy nad ránem je vidět Saturn a za světla je nízko nad obzorem i Jupiter. Aktivita Slunce je zvýšená. Po více než půlroční misi přistála čínská posádka Šen-čou 15. Falcon 9 překonal hranici 200 úspěšných startů v řadě a chystá se vynést nákladní loď Dragon s panely iROSA k ISS. Před 40 lety startovala k Venuši radarová sonda Veněra 16. Před 20 lety se k Marsu vydalo vozítko Spirit.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Kometa C/2022 E3 ZTF v souhvězdí Býka

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2023 získal snímek „Kometa C/2022 E3 ZTF v souhvězdí Býka“, jehož autorem je Jiří Soukup     Vítězným snímkem dubnového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce jsme se přenesli do vesmírného prachu. A to nejen toho k Zemi

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Východ Měsíce

Východ Měsíce

Další informace »