Úvodní strana  >  Společnost  >  Dokumenty  >  Jednací a organizační řád

Jednací a organizační řád

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1: Základní ustanovení

 1. Jednací a organizační řád (dále jen "Řád") České astronomické společnosti (dále jen "ČAS") je prováděcím předpisem stanov ČAS.
 2. Řád je přijímán, měněn a rušen Výkonným výborem.
 3. Řád je závazný pro všechny složky a členy ČAS. Výjimku tvoří pouze úpravy řešené organizačními nebo jednacími řády složek (podle čl. 25 odst. 1a) stanov) schválenými Výkonným výborem před nabytím platnosti tohoto Řádu.
 4. Vše, co neupravují stanovy nebo Řád, podléhá obecným právním předpisům a rozhodnutím příslušných orgánů ČAS.

INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

Článek 2: Vznik individuálního členství

 1. Individuální členství v ČAS vzniká na základě přihlášky (podle čl. 6 odst. 1 stanov), která musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení zájemce o členství;
  2. datum narození zájemce o členství;
  3. poštovní adresu zájemce o členství;
  4. název složky, v níž chce být zájemce registrován jako kmenový člen,
  5. název složky (složek), v níž (nichž) chce být zájemce případně registrován jako hostující člen,
  6. datum podání přihlášky.
  7. vyjádření souhlasu žadatele se zpracováním osobních údajů žadatele pro potřeby ČAS a prohlášení žadatele, že četl stanovy ČAS a bude se jimi řídit.
 2. Forma přihlášky může být:
  1. listinná, přičemž formulář přihlášky je k dispozici ke stažení a vytištění na webu ČAS, případně je distribuován sekretariátem prostřednictvím pošty;
  2. elektronická, jejíž elektronický formulář je dostupný na webu ČAS.
 3. Vyplněná přihláška se zasílá sekretariátu. V případě přihlášky podle čl. 2 odst. 2b) Řádu je zájemce po vyplnění přihlášky automaticky vložen do databáze a je o tom automaticky informován správce databáze.
 4. Přijetí přihlášky lze zamítnout, pouze pokud je splněn alespoň jeden z bodů:
  1. žadatel o členství nesplňuje podmínky vymezené stanovami;
  2. přihláška není vyplněna úplně, tedy neobsahuje povinné údaje podle čl. 2 odst. 1 Řádu;
  3. žadatel o členství byl z ČAS vyloučen podle čl. 12 odst. 2 stanov před méně než pěti lety, přičemž zánik členství pro nezaplacení členských příspěvků není vyloučením.
 5. Pokud přihláška neobsahuje všechny povinné údaje (podle čl. 2 odst. 1 Řádu), správce databáze žadatele kontaktuje s žádostí o doplnění údajů.
 6. Pokud je listinná přihláška bez závad, postupuje se podle schématu:
  1. pracovník sekretariátu zájemci o členství potvrdí přijetí přihlášky a přihlášku zašle na vědomí kmenové i případné hostující složce;
  2. kmenová složka, na základě informace od pracovníka sekretariátu vyzve zájemce o členství k zaplacení členských příspěvků pro kalendářní rok, v němž členství vznikne. 
  3. poté, co kmenová složka obdrží platbu členských příspěvků, neprodleně zanese tuto skutečnost do účtárny členské databáze a o této skutečnosti informuje správce členské databáze.
  4. správce členské databáze na základě informace (o zaplacení členských příspěvků) od kmenové složky, neprodleně předkládá žádost o členství ke schválení Výkonnému výboru.
 7. Pokud je elektronická přihláška bez závad, postupuje se podle schématu:
  1. přijetí přihlášky je zájemci automaticky potvrzeno a je zaslán mail příslušné kmenové, popř. i hostující složce;
  2. složka, kterou si zájemce o členství volí jako kmenovou, na základě obdrženého automatického mailu, vyzve zájemce o členství k zaplacení členských příspěvků pro příslušné období;
  3. poté, co složka, kterou si zájemce o členství volí jako kmenovou, obdrží platbu členských příspěvků, neprodleně zanese tuto skutečnost do účtárny členské databáze a informuje správce členské databáze; viz čl. 2, odst. 6c) Řádu. 
  4. správce členské databáze na základě informace (o zaplacení členských příspěvků) od složky, kterou si zájemce o členství volí jako kmenovou, neprodleně předkládá žádost o členství ke schválení Výkonnému výboru; viz čl. 2, odst. 6d) Řádu. 
 8. Výkonný výbor může vznik členství žadatele neschválit pouze ze závažných důvodů, zejména pokud žadatel o členství svým konáním dlouhodobě jedná v hrubém rozporu s účelem ČAS podle čl. 3 stanov. Pokud Výkonný výbor členství žadatele neschválí, složka, které byly zaplaceny členské příspěvky, je povinna platbu (včetně případné kompenzace nákladů spojených s transakcí) neprodleně vrátit, přičemž Výkonný výbor je povinen složce kompenzovat veškeré náklady, které jí s vrácením platby vznikly, v případě, že o to složka požádá.
 9. Po přijetí žadatele o členství za individuálního člena ČAS:
  1. správce databáze novému členu neprodleně zasílá uvítací dopis;
  2. správce členské databáze neprodleně zavede nového člena do členské databáze a zajistí výkon související agendy, tj. zejména výrobu a doručení členské průkazky, zaslání příslušných vydání členského věstníku apod.

Článek 3: Organizace individuálního členství

 1. Za kmenovou složku je považovaná ta složka, přes kterou člen platí centrální členské příspěvky.
 2. Člen má právo měnit kmenovou složku nejvýše 1x ročně.
 3. Pokud člen mění kmenovou složku, postupuje se podle schématu:
  1. člen měnící kmenovou složku tuto skutečnost oznámí výboru složky, do níž nově vstupuje a zároveň výboru složky, z níž jako kmenový člen vystupuje;
  2. výbor nově zvolené kmenové složky skutečnost neprodleně oznámí správci členské databáze, který provede příslušnou změnu v členské databázi
  3. správce členské databáze v souvislosti se změnou kmenového členství kontroluje zaplacení členských příspěvků přestupujícího člena; pokud člen mění své kmenové členství v období výběru členských příspěvků, správce členské databáze informuje novou kmenovou složku, o nutnosti výběru centrálního příspěvku.

Článek 4: Členské příspěvky individuálních členů

 1. Členské příspěvky individuálních členů se rozlišují na:
  1. centrální příspěvky stanovené podle čl. 18 odst. 1d) stanov;
  2. příspěvky do složek stanovené podle čl. 25 odst. 1b) stanov.
 2. Výše členského příspěvku do složky podle čl. 25 odst. 1b) stanov nesmí převyšovat výši centrálního příspěvku do ČAS; toto ustanovení se netýká členských příspěvků kolektivním členům se statusem složky.
 3. Přihlášky podané po 1. listopadu zakládají možný vznik členství až v následujícím kalendářním roce. To se týká i určení členského příspěvku.
 4. Centrální příspěvky členové platí prostřednictvím kmenových složek, nikoli přímo do ČAS.
 5. Způsob vybírání centrálních i složkových členských příspěvků určuje výbor dané složky.
 6. Výši centrálních členských příspěvků pro nadcházející rok Výkonný výbor oznamuje všem členům nejpozději do 15. září stávajícího roku.
 7. Výše příspěvků může být odstupňovaná podle sociálního postavení člena.

Článek 5: Členská průkazka

 1. Dokladem o členství v ČAS je platná členská průkazka.
 2. Členská průkazka se členům vystavuje a rozesílá na základě zaplacení členského příspěvku pro následující kalendářní rok.
 3. Po zániku členství podle čl. 12 stanov není člen povinen průkazku vrátit.

Článek 6: Seznam členů

 1. Seznam členů ČAS je veden elektronicky.
 2. Výkonný výbor může seznam členů zpřístupnit členům ČAS na neveřejné internetové stránce.
 3. Údaje zpřístupněné podle čl. 6 odst. 2 Řádu obsahují jméno, příjmení, obec bydliště a seznam složek, ve kterých je člen registrován. Zpřístupněné údaje mohou obsahovat další informace (např. kontakt apod.) pouze v případě, že to dotčení členové dovolí.
 4. Správou členského seznamu je pověřen konkrétní člen Výkonného výboru, který odpovídá za vklady a výmazy ze seznamu, dále za úkony spojené se změnami druhů členství a poskytování výpisů ze seznamu podle platné legislativy. Za editaci a aktualizaci údajů členů odpovídá osoba určená výborem kmenové složky.

Článek 7: Zánik individuálního členství

 1. Zánik členství z jiného důvodu, než je vyloučení, členovi oznamuje kmenová složka.
 2. Návrhy na vyloučení individuálního člena z vážných důvodů (podle čl. 12 odst. 2 stanov) mohou podávat členové Výkonného výboru a výbory složek.
 3. Rozhodnutí o vyloučení Výkonný výbor zasílá vylučovanému členovi doporučeným dopisem do vlastních rukou, přičemž dopis obsahuje odůvodnění vyloučení. Výkonný výbor o vyloučení člena informuje všechny složky, v nichž byl vyloučený člen registrován.
 4. Sdělení o vyloučení musí obsahovat poučení o možnosti odvolání.
 5. Nepřijaté sdělení (uložené na poště) se považuje za doručené po čtrnácti dnech od oznámení pošty o uložení. 
 6. Pokud vylučovaný člen požádá Revizní komisi o přezkoumání svého vyloučení (podle čl. 12 odst. 3 stanov) je jeho členství pozastaveno až do okamžiku rozhodnutí Revizní komise, tj. nemá v mezidobí práva a povinnosti člena (podle čl. 11 stanov). Rozhodne-li Revizní komise o zachování členství, obnovují se práva i povinnosti člena (podle čl. 11 stanov) od data vydání rozhodnutí. Rozhodnutí Revizní komise je doručováno stejným způsobem, jako rozhodnutí o vyloučení podle čl. 7 odst. 2 až 4 Řádu.
 7. Proti rozhodnutí Revizní komise podle čl. 7 odst. 6 Řádu se lze odvolat ke Sjezdu. Uplatňuje se přitom postup podle čl. 34 Řádu. Odvolává-li se vylučovaný člen proti rozhodnutí Revizní komise, pozastavení členství podle čl. 7 odst. 6 Řádu se prodlužuje až do okamžiku rozhodnutí Sjezdu.
 8. Zaniká-li členství podle čl. 12 odst. 1a) stanov, členství zaniká dnem doručení oznámení na adresu sekretariátu ČAS. Sekretariát oznámení archivuje a informuje všechny složky, ve kterých byl vystupující člen registrován.
 9. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho poměrné části.
 10. Funkcionáři Výkonného výboru a členové Revizní komise mohou být vyloučeni pouze Sjezdem nebo na základě rozhodnutí soudu.

Článek 8. Zánik členství ve složce

 1. Členství ve složce zaniká
  1. na základě oznámení člena,
  2. z důvodu nezaplacení příspěvku do složky.
 2. Kmenové členství zaniká
  1. z důvodu zániku členství v ČAS,
  2. z důvodu přestupu kmenového člena do jiné složky; člen může nebo nemusí zůstat ve složce jako člen hostující.
 3. Nezaplatí-li kmenový člen centrální ani složkový příspěvek v určeném období, oznámí hospodář příslušné složky tuto skutečnost správci členské databáze, který zjistí, zda nebyl centrální příspěvek placen přes jinou složku.

Článek 9: Čestné členství

 1. Návrhy na udělení čestného členství se podávají Výkonnému výboru, a to nejpozději 30 dnů před konáním Sjezdu.
 2. Čestný člen neplatí centrální ani složkové členské příspěvky.
 3. Čestné členství není vázáno na předchozí členství v ČAS.
 4. Nový čestný člen obdrží od Výkonného výboru jmenovací diplom.
 5. Ukončení čestného členství je možné na žádost samotného čestného člena, přičemž tuto žádost nelze odmítnout. Žádost o ukončení čestného členství je adresována Výkonnému výboru, přičemž čestné členství zaniká dnem, kdy byla žádost o ukončení čestného členství doručena. Čestné členství může ukončit se souhlasem Revizní komise ve výjimečných případech Sjezd, pokud čestný člen porušuje stanovy či jinak závažně jedná proti ČAS.

KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ

Článek 10: Organizace kolektivního členství

 1. Kolektivní členství je určeno právnickým osobám nebo jejich útvarům majícím vztah k astronomii nebo příbuzným vědám.
 2. Na základě smlouvy mezi Výkonným výborem a kolektivním členem může být kolektivnímu členu přiznán status složky. Individuální členové kolektivního člena pak mohou být členy ČAS, pokud prostřednictvím kolektivního člena se statusem složky zaplatí centrální členské příspěvky do ČAS.
 3. V rámci procesu přiřknutí statusu složky kolektivnímu členu je Výkonný výbor povinen seznámit se strukturou a relevantními vnitřními předpisy kolektivního člena. V případě potřeby ujasnění některých skutečností či procesů, kterou nejsou v přímé návaznosti na Řád, dochází k úpravě dané problematiky v rámci smlouvy o kolektivním členství. 
 4. Kolektivní člen se statusem složky má všechna práva a všechny povinnosti řádné složky ČAS.

Článek 11: Zánik kolektivního členství

 1. Při ukončování členství kolektivního člena se postupuje obdobným způsobem, jako v případě ukončování individuálního členství (viz čl. 7 Řádu), přičemž ustanovení ve smlouvě o kolektivním členství jsou nadřazena ustanovením Řádu.

SLOŽKY

Článek 12: Zřizování složek

 1. Zřízení složky může iniciovat nejméně deset fyzických osob starších osmnácti let (reprezentované přípravným výborem složky) podáním návrhu na zřízení složky Výkonnému výboru, přičemž Výkonný výbor je povinen návrh projednat a o něm rozhodnout. Návrh musí obsahovat tyto údaje:
  1. údaj, zda složka bude pobočkou nebo sekcí;
  2. název složky;
  3. u pobočky sídlo pobočky, u sekce její zamýšlenou odbornou náplň činnosti;
  4. počet zakládajících členů ČAS v období před plenární schůzí složky;
 2. Zřízení složky může iniciovat Výkonný výbor.
 3. Členové přípravného výboru složky podle čl. 12 odst. 1 Řádu nemusejí být členy ČAS.
 4. Pokud členové přípravného výboru složky nejsou členy ČAS, pak Výkonný výbor složku může zřídit pouze při stanovení podmínky, že členové přípravného výboru složky nejpozději do dvou měsíců zorganizují první řádnou plenární schůzi nově vznikající složky, která zvolí výbor složky. Členové přípravného výboru jsou povinni poskytnout Výkonnému výboru všechny osobní údaje, které poskytují členové ČAS. Složka vznikne teprve po splnění této podmínky a zaslání zápisu z plenární schůze včetně zápisu o volbě výboru Výkonnému výboru. Členství členů přípravného výboru složky v ČAS přitom vzniká až po zaplacení centrálního příspěvku ČAS a po zřízení složky Výkonným výborem, přičemž nově vzniklá složka je považována za jejich kmenovou složku, ve které jsou registrováni kmenově.
 5. Způsob a termín výběru členských příspěvků od členů přípravného výboru složky stanoví Výkonný výbor.
 6. Pokud vznik nové složky podle čl. 12 odst. 1 Řádu iniciují členové ČAS, pak v případě schválení vzniku nové složky Výkonným výborem se tímto faktem stávají kmenovými členy nové složky, přičemž jsou povinni nejpozději do dvou měsíců svolat řádnou plenární schůzi nové složky, která zvolí výbor složky.

Článek 13: Plenární schůze složek

 1. Plenární schůzi složky řídí předseda složky, případně jím či výborem složky pověřený člen složky.
 2. Členové složky, kteří jsou členy ČAS, na plenární schůzi složky volí výbory složek a jsou svolávány v návaznosti na funkční období výboru složek. Výbor složky může plenární schůzi svolat dle vlastního uvážení.
 3. Termín konání plenární schůze, její program a informaci způsobu voleb oznamuje výbor složky všem členům dané složky nejpozději 40 dní před konáním plenární schůze.
 4. Pokud je svolávaná plenární schůze složky na základě žádosti alespoň jedné třetiny členů složky, kteří jsou členy ČAS, podle čl. 24 odst. 4 stanov, je výbor složky povinen plenární schůzi svolat nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. Žádost o svolání mimořádné plenární schůze je v takovém případě adresována všem členům výboru složky a v kopii sekretariátu ČAS.
 5. Pokud výbor složky nesvolá mimořádnou plenární schůzi podle čl. 13 odst. 4 Řádu, pak organizaci plenární schůze složky může zajistit Výkonný výbor.
 6. Plenární schůze složky může v rámci výboru složky určit i další funkce.
 7. Organizaci voleb členů výboru podle čl. 24 odst. 1 stanov zajišťuje minimálně dvoučlenná volební komise, kterou volí členové plenární schůze.,
 8. Volební a hlasovací právo na plenární schůzi mají pouze členové složky, kteří jsou v dané složce registrováni jako kmenoví nebo hostující členové ČAS. Plenární schůze složky se dále mohou účastnit členové Výkonného výboru a zástupce Revizní komise. Externí členové mají hlas pouze poradní a nemají žádná zvláštní práva vůči členům ČAS.
 9. Předseda ČAS má přednostní právo vystoupit kdykoliv v průběhu plenární schůze složky.
 10. Plenární schůze složky může 2/3 většinou rozhodnout o zrušení složky.
 11. Z plenární schůze, která volí členy výboru složky, vzniká zápis, který výbor složky neprodleně zasílá Výkonnému výboru.

Článek 14: Výbory složek

 1. Výbor složky musí být nejméně tříčlenný s obsazenými funkcemi předsedy, místopředsedy a hospodáře. Název funkce případných ostatních členů je „člen výboru“.
 2. Předseda složky:
  1. řídí činnost výboru složky,
  2. zastupuje složku navenek,
  3. zastupuje složku při jednání s Výkonným výborem.
  4. schvaluje pokladní operace složky a operace na účtu složky
 3. Místopředseda složky zastupuje předsedu složky v době jeho nepřítomnosti či nemoci a vykonává předsedou svěřenou agendu.
 4. Hospodář složky spravuje veškerý movitý i nemovitý majetek složky.
 5. Výbor složky může pověřit kteréhokoli člena složky výkonem specifické agendy, případně může své pravomoci dočasně delegovat na kteréhokoli člena složky.
 6. Výbor složky je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny členů výboru složky.
 7. V případě rezignace nebo úmrtí člena výboru složky může výbor složky kooptovat náhradníka nebo svolat mimořádnou plenární schůzi, která ze svého středu na uvolněné místo zvolí nového funkcionáře, přičemž délka jeho mandátu je limitována funkčním obdobím výboru složky.
 8. Podle čl. 14 odst. 7 Řádu lze kooptovat maximálně polovinu členů výboru.
 9. Změny v personálním složení výboru složky musí být oznámeny sekretariátu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy změny nastaly.
 10. Schůze výboru složky se mohou účastnit členové Výkonného výboru a členové Revizní komise.
 11. Schůzi výboru složky může Výkonný výbor nebo Revizní komise nařídit.

Článek 15: Hospodaření složek

 1. Účetnictví složek je přímou součástí centrálního účetnictví ČAS. Složky jsou povinny dodržovat účetní směrnici ČAS.
 2. Všechny složky ČAS se mohou u Výkonného výboru ucházet o přidělení příspěvku na svou činnost.
 3. Žádost o příspěvek na činnost složek pro nadcházející rok se podává Výkonnému výboru nejpozději do 15. září stávajícího roku.
 4. Výkonný výbor může udělení příspěvku na činnost složek podmínit předem stanovenou výší spoluúčasti složky.
 5. Složky mají právo navyšovat majetek a finanční prostředky dobrovolnými příspěvky svých členů a dary právnických a fyzických osob.

Článek 16: Povinnosti složek

 1. Složky jsou povinny poukázat centrální příspěvky ČAS (pro nadcházející rok) svých kmenových členů na centrální účet ČAS nejpozději do 15. listopadu stávajícího roku. Do téhož termínu jsou povinny vyplnit přehled plateb všech příspěvků v členské databázi.
 2. Složky jsou povinny vést v účtárně členské databáze minimálně čtvrtletně aktualizovaný seznam veškerého svého majetku.
 3. Složky jsou povinny v termínu určeném Výkonným výborem provést inventarizaci svého majetku a podat Výkonnému výboru návrh na případné odpisy a zrušení předmětů.
 4. Složky jsou povinny předat Výkonnému výboru zprávu o své činnosti ve stávajícím roce nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
 5. Složky jsou povinny Výkonný výbor informovat o výši vlastních členských příspěvků do složky podle čl. 25 odst. 1b) stanov na nadcházející rok nejpozději do 15. září stávajícího roku.
 6. Složky jsou povinny zasílat Výkonnému výboru jeden výtisk svých vydávaných publikací.
 7. Výbor složek je povinen neprodleně provádět aktualizace údajů svých kmenových členů v centrální členské databázi.

Článek 17: Rušení složek

 1. V případě, kdy je složka rušena z vlastního rozhodnutí, Výkonný výbor na základě individuálního rozhodnutí každého kmenového člena zanikající složky vezme na vědomí jeho přestup do jiné složky ČAS nebo ukončení jeho členství v ČAS.
 2. Za důvod ke zrušení složky podle čl. 18 odst. 1h) stanov je považováno opakované neplnění povinností vyplývajících z ustanovení čl. 25 odst. 2 stanov, čl. 16 Řádu a ustanovení čl. 15 odst. 1 Řádu.
 3. Zrušení složky bez jejího souhlasu je možné pouze na základě písemného souhlasu Revizní komise.
 4. Zrušení složky podle čl. 17 odst. 2 Řádu předchází výzva Výkonného výboru adresovaná všem členům dané složky k uspořádání mimořádné plenární schůze, která by přijala nápravná opatření k odstranění zjištěných závad.
 5. Nezareagují-li členové dotčené složky na výzvu Výkonného výboru nejpozději do dvou měsíců, Výkonný výbor zahájí proces rušení složky.
 6. Pokud je složka rušena, Výkonný výbor je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit všem členům složky písemnou formou a kmenovým členům nabídnout přesun do jiné existující složky.
 7. Hospodář výboru zrušené složky je povinen okamžitě zaslat na účet ČAS celou pokladní hotovost složky, zkrácenou o závazky vůči třetím osobám a poštovné. Je povinen předat hospodáři Výkonného výboru pokladní zprávy za uplynulých 10 let a veškeré účetní doklady za uplynulých 5 let, které dosud nebyly předány. Je povinen předat všechen svěřený hmotný majetek ČAS a ceniny hospodáři Výkonného výboru včetně inventárního seznamu. Je povinen předat Výkonnému výboru přehled o pohledávkách vůči třetím osobám. Je povinen okamžitě splnit finanční závazky složky vůči třetím osobám. Toto ustanovení podléhá postihům podle občanského zákoníku. Předseda výboru zrušené složky je povinen předat sekretariátu ČAS veškerý písemný materiál týkající se činnost složky za dobu její existence.
 8. Při rušení složky výbor rušené složky je povinen předat Výkonnému výboru veškeré materiály o členech rušené složky, kterými disponuje. Výbor Rušené složky je povinen stvrdit, že funkcionáři ani jiní členové rušené složky nadále nedisponují s osobními údaji členů rušené složky.
 9. V případě, že rušená složka disponuje účtem u banky, Výkonný výbor zajistí blokaci operací na účtu a podnikne kroky k zajištění finančních prostředků na účtu ve prospěch ČAS.
 10. Proti zrušení složky se může kterýkoliv kmenový člen rušené složky odvolat ke Sjezdu ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o zrušení složky. Odvolání není možné, pokud zrušení složky přímo doporučil Sjezd.

ODBORNÉ SKUPINY A KOMISE

Článek 18: Zřizování odborných skupin

 1. Odborné skupiny jsou zřizovány za konkrétním účelem.
 2. Při zřízení odborné skupiny zřizující orgán (tj. Výkonný výbor nebo výbor složky) určí:
  1. vymezení úkolů, činnosti a působnosti odborné skupiny,
  2. zda je odborná skupina zřízena za účelem dosažení konkrétního cíle, nebo zda je zřízena na neomezenou dobu,
 3. pravomoci vedoucího odborné skupiny,
 4. orientační rozpočet odborné skupiny, případně způsob financování odborné skupiny.
 5. O způsobu jmenování vedoucího skupiny rozhoduje orgán, který odbornou skupinu zřizuje.

Článek 19: Organizace odborných skupin

 1. Řízením odborné skupiny je pověřený vedoucí odborné skupiny, který je jmenovaný zřizujícím orgánem. Vedoucí odborné skupiny musí být členem ČAS.
 2. Pravomoci vedoucího skupiny vymezuje a upravuje orgán, který odbornou skupinu zřídil.
 3. V případě potřeby může zřizovatel odborné skupiny na návrh vedoucího odborné skupiny jmenovat další osoby, které vykonávají zvláštní agendu v rámci odborné skupiny.
 4. K práci v odborné skupině lze přizvat neomezený počet členů ČAS.
 5. Na práci odborné skupiny se mohou podílet i nečlenové ČAS.

Článek 20: Hospodaření odborných skupin

 1. Odborné skupiny hospodaří s rozpočtem, který je přímou součástí rozpočtu zřizovatele.
 2. Změny v rozpočtu v průběhu běžného roku jsou možné pouze na základě souhlasu zřizovatele odborné skupiny.
 3. Zajistí-li si odborná skupina externí prostředky pro svou práci, Výkonný výbor (který prostřednictvím statutárního orgánu signuje veškeré smluvní vztahy) je povinen tyto prostředky poskytnout pro předem určené účely odborné skupiny.
 4. Hospodaření odborné skupiny podléhá dohledu Revizí komise.

Článek 21: Rušení odborných skupin

 1. Za důvody pro zrušení odborné skupiny před naplněním jejího účelu, je-li stanoven, se považuje opakované porušování ustanovení podle čl. 18 Řádu bez zjednání patřičné nápravy.
 2. Zrušení odborné skupiny může předcházet personální obměna na pozici vedoucího odborné skupiny.
 3. Návrh na zrušení odborné skupiny může podat její vedoucí.
 4. Odborná skupina bude zrušena, ztratí-li vedoucího a nový nebude jmenován do šedesáti dnů.
 5. Proti rozhodnutí o zrušení odborné skupiny se může její vedoucí odvolat k Revizní komisi. Rozhodnuti Revizní komise je konečné.

Článek 22: Komise

 1. Výkonný výbor a výbory složek (dále jen zřizovatel) mohou zřizovat komise, jejichž účelem je vydání stanoviska k problematice, která zavdala zřízení komise.
 2. Zřizovatel při zřizování komisí stanoví:
  1. definici problematiky, kvůli které je komise zřízena,
  2. personální složení komise a případnou strukturu komise,
  3. zda je komise zřízena za účelem vydání jednorázového stanoviska, nebo zda je zřízena na neomezenou lhůtu,
  4. formu stanoviska komise, případně termín, do kterého má být stanovisko vydáno,
  5. do jaké míry je stanovisko komise závazné.
 3. Pokud před vydáním stanoviska některý z členů komise rezignuje na svou funkci, o dalším postupu rozhodne zřizovatel.

SJEZD

Článek 23: Sjezd

 1. Delegáty složky volí členové ČAS na plenární schůzi složky podle pravidel volebního řádu složky.
 2. Složky oznamují jména svých delegátů Výkonnému výboru před Sjezdem v termínu určeném Výkonným výborem.
 3. Delegátům Sjezdu přísluší náhrada cestovních výdajů podle pravidel, která předem stanoví Výkonný výbor.
 4. Součástí oznámení o konání Sjezdu podle čl. 15, odst. 5 stanov, které Výkonný výbor doručuje všem Členům ČAS, je:
  1. informace termínu a místě konání Sjezdu,
  2. klíč pro určení počtu delegátů,
  3. návrh programu Sjezdu,
  4. návrh jednacího řádu Sjezdu,
  5. návrh volebního řádu Sjezdu,
  6. doplňující informace.
 5. K zabezpečení jednání volí Sjezd mandátovou komisi, návrhovou komisi, volební komisi, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 6. Jednání Sjezdu musí být přítomný alespoň jeden člen Revizní komise.
 7. Schválení programu, jednacího a volebního řádu Sjezdu a volba členů komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu přísluší výhradně delegátům Sjezdu.

VÝKONNÝ VÝBOR

Článek 24: Povinnosti Výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je povinen:
  1. neprodleně se zabývat veškerými podněty přicházejícími ze strany složek a kolektivních i individuálních členů ČAS, přičemž na každý podnět musí výkonný výbor odpovědět nejpozději do čtrnácti dnů po jeho projednání,
  2. zabývat se přihláškami ke členství v ČAS,
  3. zajistit pravidelné informování složek o rozhodnutích, která se jich týkají,
  4. spravovat a aktualizovat centrální členskou databázi.

Článek 25: Práva Výkonného výboru

 1. Výkonný výbor oprávněn jménem ČAS uzavírat smlouvy s fyzickými či právnickými osobami.
 2. Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech sporech uvnitř ČAS.

Článek 26: Hospodaření v rámci Výkonného výboru

 1. Výkonný výbor se řídí schváleným rozpočtem.
 2. Výkonný výbor je oprávněn nakupovat a prodávat majetek ČAS a navrhovat majetek ČAS k likvidaci.
 3. Výkonný výbor je oprávněn zapůjčovat nebo pronajímat majetek ČAS a rovněž je oprávněn pro potřeby ČAS si majetek půjčovat a najímat.
 4. Předseda ČAS může samostatně (tj. bez souhlasu Výkonného výboru) schvalovat nakládání s prostředky ČAS, které jsou nad rámec přijatého rozpočtu, do cenového limitu 2000 Kč.
 5. Výkonný výbor odpovídá za odvod daní, nájmů a dalších povinných plateb.
 6. Výkonný výbor zajistí roční inventarizaci majetku. K tomu účelu ustanovuje komise.

Článek 27: Jednání Výkonného výboru

 1. Jednání Výkonného výboru je neveřejné.
 2. Hlasovací právo mají pouze členové Výkonného výboru.
 3. Hlasování Výkonného výboru probíhá aklamací.
 4. Hlasování o tématech, které vyžadují urychlené projednání, může probíhat elektronickou formou v období mez řádnými jednáními Výkonného výboru, přičemž výsledek hlasování je obsažen v zápise z nejbližšího jednání Výkonného výboru.
 5. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Jednání Výkonného výboru se mohou účastnit členové Výkonného výboru, čestný předseda, tajemník a členové Revizní komise.
 7. Jednání Výkonného výboru se mohou jako hosté účastnit i zástupci složek na bod, který se jich týká. Účast hostů je pasivní a je na náklady složky, kterou zastupují, nebo na jejich vlastní náklady.
 8. Hosté na jednání Výkonného výboru mohou přednést své stanovisko k projednávanému tématu. Délka jejich vystoupení je limitována patnácti minutami.
 9. Bude-li Výkonný výbor rozhodovat o zrušení, sloučení nebo omezeních složky, musí pozvat na jednání zástupce dotčené složky. Případná nepřítomnost zástupce nemá na konečné rozhodnutí Výkonného výboru vliv. 
 10. Z každého jednání Výkonného výboru se pořizuje zápis, který se archivuje a je k dispozici k nahlédnutí všem členům ČAS.

Článek 28: Ztráta mandátu člena Výkonného výboru

 1. Vzdá-li se předseda své funkce, vykonává jeho práva a povinnosti místopředseda. 
 2. Vzdá-li se své funkce hospodář, na jeho pozici nastupuje Sjezdem určený náhradník. Pokud žádný náhradník není, funkci hospodáře do konce funkčního období vykonává místopředseda nebo tajemník.
 3. Předseda nebo hospodář se při vzdání se svých funkcí vzdávají i mandátu člena Výkonného výboru.
 4. Vzdá-li se svého mandátu některý z členů Výkonného výboru, Výkonný výbor může na jeho místo kooptovat náhradníka. Kooptovat lze nanejvýš méně než polovinu členů Výkonného výboru, přičemž přednost mají neúspěšní kandidáti na funkci člena Výkonného výboru, kteří při volbách Sjezdu obdrželi nadpoloviční počet hlasů.
 5. Výkonný výbor může v případě odstoupení některého z členů Výkonného výboru rozhodnout o dokončení funkčního období se sníženým počtem svých členů. Počet hlasů nutných k přijetí usnesení se v tomto případě nadále odvozuje od původního počtu členů Výkonného výboru.
 6. Pokud se v průběhu funkčního období vzdá svého mandátu více než polovina členů výkonného výboru, je nutné svolat mimořádný Sjezd a zvolit nový výkonný výbor.

REVIZNÍ KOMISE

Článek 29: Povinnosti Revizní komise

 1. Revizní komise je minimálně tříčlenná.
 2. Revizní komise průběžně dohlíží na dodržování platných právních norem, stanov, Řádu a dalších vnitřních předpisů ČAS.
 3. Revizní komise jednou za rok, v termínu, který si určí, reviduje kompletní účetnictví ČAS a výsledky inventarizace.
 4. Revizní komise vykonává další práva a povinnosti vyplývající z výše uvedených ustanovení tohoto Řádu.
 5. Z každoroční revize vzniká Zpráva o revizi, která uvádí soupis zjištěných nedostatků.
 6. Zpráva o revizi podle čl. 29 odst. 3 Řádu je předkládána Výkonnému výboru.
 7. V rámci Zprávy o revizi podle čl. 29 odst. 3 Řádu Revizní komise může:
  1. doporučit nápravu, přičemž doporučení je pouze orientační,
  2. závazně uložit nápravu zjištěných nedostatků; v takovém případě Revizní komise zpravidla ukládá termín, do kterého má být náprava provedena.
 8. Pokud není Výkonný výbor nebo jiný orgán ČAS schopen zjednat nápravu zjištěných nedostatků v termínu podle čl. 29, odst. 7b) Řádu, Revizní komise určí další postup.
 9. Revizní komise na konci svého funkčního období vypracovává Souhrnnou revizní zprávu, která hodnotí uplynulé období.
 10. Souhrnná revizní zpráva obsahuje zejména:
  1. komplexní zhodnocení četnosti a závažnosti průběžně zjišťovaných nedostatků a úspěšnost v jejich odstraňování,
  2. doporučení na udělení a neudělení absolutoria Výkonnému výboru,
  3. doporučení na případná usnesení Sjezdu.
 11. Souhrnná revizní zpráva je předkládána Sjezdu.
 12. Revizní komise vyjadřuje své stanovisko ke všem stížnostem a odvoláním, která jsou doručována Výkonnému výboru nebo Sjezdu.
 13. Revizní komise se vyjadřuje ke všem podnětům, které obdrží (písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty) od orgánů nebo členů ČAS.

Článek 30: Jednání Revizní komise

 1. Revizní komise ze svého středu volí předsedu Revizní komise, který jednání Revizní komise řídí.
 2. Pokud je výsledek volby předsedy Revizní komise nerozhodný, předsedou Revizní komise je ten člen, Revizní komise, který při volbách Sjezdu obdržel nejvyšší počet hlasů. Pokud nevyšší počet hlasů při volbách Sjezdu shodně obdrželo více členů Revizní komise, rozhoduje mezi nimi los.
 3. Předseda revizní komise může jednotlivým členům Revizní komise uložit výkon konkrétní agendy.
 4. Pokud Revizní komise na základě své dohledové činnosti podle čl. 20 odst. 1 stanov a čl. 29 odst. 2 Řádu, případně na základě podnětu podle čl. 29 odst. 10 Řádu zjistí nedostatek, v závislosti na vážnosti prohřešku orgánu ČAS, který se nedostatku dopouští:
 5. doporučuje nápravu, přičemž doporučení je pouze orientační,
 6. závazně ukládá nápravu zjištěných nedostatků; v takovém případě Revizní komise zpravidla ukládá termín, do kterého má být náprava provedena.
 7. Pokud není dotčený orgán ČAS schopen zjednat nápravu zjištěných nedostatků v termínu podle čl. 29, odst. 7b) Řádu, Revizní komise určí další postup.
 8. Revizní komise se schází v návaznosti na projednávaná témata, případně pokud o to požádá alespoň polovina členů Revizní komise.
 9. Revizní komise rozhoduje hlasováním, přičemž usnesení Revizní komise je přijato nadpolovičním počtem hlasů zvolených členů Revizní komise. Výjimku tvoří hlasování o svolání mimořádného Sjezdu, jehož přijetí je podmíněno jednohlasnou shodou.

Článek 31: Ztráta mandátu člena Revizní komise

 1. Vzdá-li se svého mandátu některý z členů Revizní komise, může tato na jeho místo kooptovat náhradníka. Kooptovat lze nanejvýš méně než polovinu členů Revizní komise, přičemž přednost mají neúspěšní kandidáti na funkci člena Revizní komise, kteří při volbách Sjezdu obdrželi nadpoloviční počet hlasů.
 2. Revizní komise může v případě odstoupení některého z členů Revizní komise rozhodnout o dokončení funkčního období se sníženým počtem svých členů. Počet členů však nesmí klesnout pod tři. Počet hlasů nutných k přijetí usnesení se v tomto případě nadále odvozuje od původního počtu členů Revizní komise.
 3. Pokud se v průběhu funkčního období vzdá svého mandátu více než polovina členů Revizní komise, je nutné svolat mimořádný Sjezd a zvolit novou Revizní komisi, případně volbou doplnit původní počet členů Revizní komise.

ČESTNÝ PŘEDSEDA

Článek 32: Čestný předseda

 1. Čestný předseda ČAS má právo účastnit se schůzí všech orgánů ČAS s hlasem poradním, vyjma Sjezdu, kde disponuje hlasovacím a volebním právem.
 2. ČAS může mít nejvýše jednoho čestného předsedu.
 3. Ukončení výkonu funkce čestného předsedy je možné pouze na žádost samotného čestného předsedy, přičemž tuto žádost nelze odmítnout. Žádost o ukončení funkce čestného předsedy je adresována Výkonnému výboru, přičemž funkce zaniká dnem, kdy byla žádost o ukončení čestného členství doručena.

STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ

Článek 33: Stížnosti

 1. Stížností se rozumí podání člena, složky nebo kolektivního člena (dále jen stěžovatel), směřující proti postupu, činnosti nebo nečinnosti orgánů ČAS nebo jejich členů či členů a zaměstnanců ČAS, jímž se stěžovatel domáhá ochrany svých práv, chráněných zájmů, nebo kterou upozorňuje na konkrétní nedostatky, zejména na porušování stanov, tohoto Řádu a platných rozhodnutí.
 2. Opakovanou stížností je podání, kterým stěžovatel vyjadřuje nespokojenost se způsobem vyřízení své předchozí stížnosti stejného obsahu a významu, případně se jinou formou nebo způsobem domáhá dosažení téhož cíle, který byl obsahem předchozího podání.
 3. Stížnost musí obsahovat všechny tyto body:
  1. předmět stížnosti,
  2. identifikaci subjektu, proti kterému je stížnost vznášena,
  3. identifikaci orgánu, kterému je stížnost adresovaná,
  4. identifikaci stěžovatele.
 4. Stížnost směřuje nejprve na ten orgán, který se nesprávného jednání měl dopustit, a teprve není-li spokojen s odpovědí, může se obrátit na orgán vyšší, (tj. buď na Výkonný výbor, na Sjezd nebo soud).
 5. Stížnosti jsou zasílány Výkonnému výboru na oficiální adresu ČAS, jde-li o stížnost v rámci složky, jsou stížnosti zasílány na oficiální adresu složky.
 6. Stížnost je podávaná písemnou nebo elektronickou (e-mail) formou.
 7. Je-li stížnost podávaná Výkonnému výboru, je Výkonný výbor povinen projednání stížnosti zařadit na program svého nejbližšího jednání, přičemž Výkonný výbor je povinen požádat o stanovisko Revizní komise.
 8. Je-li stížnost podávaná ke Sjezdu, je Výkonný výbor povinen předat záležitost k vyšetření Revizní komisi nebo jiné nezávislé komisi zřízené za tímto účelem. Komise předá výsledky svého šetření nejbližšímu Sjezdu a ten záležitost s konečnou platností rozhodne.
 9. Odpověď na stížnost Výkonný výbor stěžovateli doručí nejpozději do čtrnácti dnů po uzavření stížnosti. Odpověď musí obsahovat poučení o opravných prostředcích.

Článek 34: Odvolání

 1. Odvoláním se rozumí opravný prostředek člena, složky nebo kolektivního člena (dále jen odvolávající se), kterým lze napadnout postup, činnost nebo nečinnosti orgánů ČAS nebo jejich členů či členů a zaměstnanců ČAS a domáhat se přezkoumání vyšším orgánem ČAS.
 2. Odvolání musí obsahovat všechny tyto body:
  1. předmět odvolání,
  2. identifikaci aktivity (rozhodnutí), proti které je odvolání vznášeno,
  3. identifikaci orgánu, kterému je odvolání adresováno,
  4. identifikaci odvolávajícího se.
 3. Odvolání směřuje na vyšší orgán, než je ten, který se měl nesprávného jednání dopustit.
 4. Je-li odvolání podáváno Výkonnému výboru, je výkonný výbor povinen projednání odvolání zařadit na program svého nejbližšího jednání a zároveň požádat o vyjádření Revizní komisi.
 5. Je-li odvolání podáváno ke Sjezdu, je Výkonný výbor povinen předat záležitost k vyšetření Revizní komisi nebo jiné nezávislé komisi zřízené za tímto účelem. Komise předá výsledky svého šetření nejbližšímu Sjezdu a ten záležitost rozhodne.
 6. Odpověď na odvolání Výkonný výbor stěžovateli doručí nejpozději do čtrnácti dnů po uzavření odvolání.
 7. Odvolání lze podávat po dobu třiceti kalendářních dnů od postupu, činnosti nebo nečinnosti, jež je předmětem odvolání, přičemž tato lhůta začíná v den následující po dni rozhodnutí. Rozhodující je datum podání odvolání.

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 35: Komunikace

 1. Veškerá komunikace se provádí přednostně (není-li explicitně uvedeno jinak) v elektronické formě (e-mail) a to na oficiální adresy ČAS (sekretariát) nebo příslušné složky.
 2. V případě, kdy není možné použít elektronickou komunikaci, komunikace probíhá přes oficiální poštovní adresu ČAS (sekretariátu) nebo složek.

Článek 36: Závěrečné ustanovení

 1. Tento Řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti 17. června 2013.

Článek 37: Přechodná ustanovení

 1. Pokud složky ČAS disponují vlastními jednacími nebo organizačními řády, jsou povinny tyto jednací nebo organizační řády uvést v soulad s Řádem ve lhůtě nejpozději 6 měsíců od vstoupení Řádu v platnost.

Jednací a organizační řád České astronomické společnosti jako PDFO autorovi

Redakce Astro.cz

Redakce Astro.cz

Redakce Astro.cz je tu od roku 1995, kdy stránky založil Josef Chlachula. Nejaktivnějším přispěvovatelem je od roku 2003 František Martinek. Šéfredaktorem byl v letech 2007 - 2009 Petr Kubala, v letech 2010 - 2017 Petr Horálek, od roku 2017 je jím Petr Sobotka. Zástupcem šéfredaktora je astrofotograf Martin Gembec. Facebookovému profilu ČAS se z redakce věnuje především Martin Mašek. Nejde o výdělečný portál. O to více si proto vážíme Vaší spolupráce! Kontakty na členy redakce najdete na samostatné stránce.

Štítky: ČAS


29. vesmírný týden 2024

29. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 15. 7. do 21. 7. 2024. Měsíc bude na konci týdne v úplňku. Na obloze prochází nízko položenými souhvězdími a 17. 7. se potká s hvězdou Antares ve Štíru. Planety jsou nejlépe vidět ráno, především Saturn a zlepšuje se už i viditelnost Marsu s Jupiterem. Aktivita Slunce je střední. Evropská raketa Ariane 6 při prvním startu uspěla a horní stupeň uvolňující palivo byl vidět i z ČR. Před 130 lety se narodil Georges Lemaître, který odvodil vztah rozpínání vesmíru známý dnes jako Hubbleův zákon. Před 55 lety proběhlo první přistání lidí na Měsíci, mise Apollo 11. Před 30 lety dopadla na Jupiter kometa Shoemaker-Levy 9.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem

Titul Česká astrofotografie měsíce za červen 2024 obdržel snímek „Oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem“, jehož autorem je Vlastimil Vojáček.     Polární záře. Kdo by ji neznal. Byť třeba jen ze slavné divadelní hry Divadla Járy Cimrmana „Dobytí severního

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

ISS nad západním obzorem

Další informace »